Outplacement bij medische overmacht is een feit

23 april 2019

Via outplacementbegeleiding kunnen ontslagen werknemers een begeleiding krijgen in de zoektocht naar een nieuwe baan.  Dergelijke begeleiding is vanaf 29 april 2019 ook mogelijk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht.

Hoe zit dat weer met outplacement ?

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut moet je rekening houden met de spelregels inzake het algemene stelsel outplacement of het bijzondere stelsel outplacement.

De algemene regeling is van toepassing voor ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken.  De bijzondere regeling is van toepassing op werknemers van 45 jaar of ouder die worden ontslagen met een opzegtermijn van minder dan 30 weken.

Bijkomend is er ook recht op outplacement in kader van het actieve beheer van herstructureringen.

Dit pallet aan outplacementmogelijkheden wordt nu opnieuw uitgebreid.  Zo zal je werknemer ook recht hebben op outplacement indien er medische overmacht wordt ingeroepen in relatie met het overeengekomen werk.

Nieuw stelsel – nieuwe spelregels

Het outplacementaanbod bij medische overmacht is ter waarde van 1.800 euro en voorziet in een begeleiding van 30 uren in een periode van maximum 3 maanden.  Deze periode van 3 maanden start vanaf de instemming met het aanbod door de werknemer.

In vergelijking met het algemene stelsel en bijzondere stelsel outplacement zijn er wel verschillen:

  • De nieuwe begeleidingsperiode is korter dan de periode zoals voorzien in de bestaande stelsels outplacement (30 uren  in periode van 3 maanden versus 60 uren in periode van 12 maanden).
  • De timing van het aanbod is ook belangrijk. Binnen de 15 dagen nadat de overeenkomst een einde nam door het inroepen van medische overmacht moet een concreet en passend outplacementaanbod worden geformuleerd aan de betrokken werknemer. De werknemer heeft vervolgens 4 weken de tijd om in te gaan op het specifieke aanbod in kwestie.
  • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt eveneens geïnformeerd over de aanvang en inhoud van de begeleiding binnen 15 dagen na aanvang hiervan.   Deze info wordt ofwel verstrekt door het outplacementbureau (op voorwaarde dat de werknemer akkoord is) ofwel de werknemer zelf.

Er zijn, naar analogie met bestaande stelsels outplacement, afspraken voorzien voor situaties waarbij de werknemer in kwestie een herintrede doet op de arbeidsmarkt zonder daarom het voorzien saldo aan begeleiding te hebben (op)gebruikt.

Moet er altijd een outplacementaanbod worden geformuleerd ?

Er moet geen outplacementaanbod medische overmacht gebeuren indien je als werkgever ressorteert onder een sector waarbij via algemeen verbindend verklaarde CAO het Fonds van Bestaanszekerheid de verplichting inzake outplacement overneemt.

Je vindt meer info inzake outplacement in afdeling 6 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bron:
Hoofdstuk 4 van de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen in de jobsdeal , BS 19 april 2019

Acerta Consult heeft een outplacementaanbod dat afgestemd is op deze doelgroep.

 Een team van gespecialiseerde consultants staat klaar om samen met de persoon in kwestie diens talenten en loopbaanmogelijkheden in kaart te brengen.  Op basis van deze informatie, wordt de cliënt vervolgens  deskundig begeleid bij het zoeken naar een gepaste job.

Wenst u meer info hierover?
Contacteer  consult.outplacement@acerta.be  of  bel 016.24.53.78

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates