Sectoraal akkoord in het aanvullend paritair comité voor bedienden (pc 200)

06 juni 2017

Vakbonden en werkgevers hebben vrijdagnacht 2 juni een ontwerpakkoord bereikt waarin de afspraken voor de periode 2017-2018 werden gemaakt. Deze afspraken gaan o.a. over koopkracht, SWT (het vroegere brugpensioen) en tijdskrediet. Hierna vindt u de grote lijnen van dit akkoord. Het is een ontwerpakkoord en moet dus nog ondertekend worden. Er zouden dus nog wijzigingen kunnen optreden in het ontwerpakkoord. 

Koopkracht

De sectorale minimumloonschalen en de reële bruto maandlonen verhogen met 1,1 procent vanaf 1 oktober 2017. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om andere gelijkwaardige voordelen toe te kennen in plaats van een loonsverhoging en dit tot eind september 2017. 

SWT, tijdskrediet en landingsbanen

De stelsels van SWT, tijdskrediet inclusief landingsbanen worden verlengd.

Het recht op gemotiveerd tijdskrediet voor zorg wordt uitgebreid naar 51 maanden (in plaats van 48 maanden) voor iedere werknemer die 5 jaar in dienst is.

Landingsbaan: De mogelijkheid om vanaf 55 jaar de prestaties met 1/5e of halftijds te verminderen met uitkeringen blijft behouden voor wie een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een zwaar beroep heeft uitgeoefend of 20 jaar nachtarbeid heeft verricht. Hier geldt een voorwaarde van minstens 2 jaar anciënniteit in de onderneming.

SWT: Vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 voor wie een zwaar beroep heeft uitgeoefend of nachtarbeid heeft verricht. Voorwaarde is een loopbaan van 33 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming.  

Opleiding

Voor wat betreft opleiding wordt de bestaande cao verlengd met 1 jaar voor het jaar 2018. De werknemers hebben dit en volgend jaar dus telkens recht op twee dagen opleiding per jaar. 

Mobiliteit

Voor de terugbetaling van de kosten woon-werkverkeer met privévervoer wordt het bedrag van de jaarlijkse brutogrens van 26 250 euro verhoogd tot 27 750 euro. In de praktijk betekent dit dat u als werkgever alleen de kosten van privévervoer moet betalen voor de werknemers met een loon van minder dan 27 750 euro in plaats van 26 250 euro.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates