Fiscale attesten en fiches

Ieder jaar ontvang je een fiscaal attest met informatie over je betaalde sociale bijdragen. Je kan dit attest gebruiken voor je fiscale aangifte. Daarnaast ontvang je ook een fiscale fiche 281.18 of 281.50 als je een uitkering ontvangen hebt, zoals bv. het overbruggingsrecht.

Wacht je niet graag? Je kan je fiscale documenten ook raadplegen op MyAcerta. Van daaruit kan je deze documenten ook makkelijk delen met je boekhouder of accountant.

Sociale bijdragen

Onder deze rubriek vind je een overzicht van de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen. Naast de eigenlijke sociale bijdragen vind je hier ook nog de bijdragen betaald voor de afkoop van studiejaren.

Sinds inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) zijn de verhogingen na laattijdige betaling en de rappelkosten niet langer fiscaal aftrekbaar.

Ook de kosten voor de gerechtelijke invordering zijn niet fiscaal aftrekbaar. 

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 in het kader van het globaal plan voor de sociale zekerheid.

Het bedrag hangt af van de hoogte van het gezinsinkomen en van de gezinssituatie. De definitieve afrekening gebeurt door de FOD Financiën op je aanslagbiljet.

Bij de zelfstandigen zit de bijzondere bijdrage vervat in de sociale bijdragen. Acerta deelt dit bedrag mee aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). De KSZ kijkt na of er effectief een bijzondere bijdrage moet verrekend worden op het aanslagbiljet. Als dat zo is, dan wordt deze bijdrage doorgegeven aan de fiscus en vind je de berekening terug op je aanslagbiljet. Je hoeft dit bijgevolg zelf niet meer te vermelden op je belastingaangifte. De vermelding op je fiscaal attest laat je toe de berekening op je aanslagbiljet te controleren.

Vrij aanvullend pensioen

Onder deze rubriek vind je de betaalde VAPZ-bijdragen. Alleen wanneer alle verschuldigde sociale bijdragen betaald zijn, zijn je VAPZ-bijdragen fiscaal aftrekbaar.

Had je nog onbetaalde sociale bijdragen of had je minstens één kwartaal vrijstelling van bijdragen, dan kan je je VAPZ-bijdragen niet als kost inbrengen. 

Voor 2020 heeft de FOD Financiën een éénmalige uitzondering toegestaan voor zelfstandigen met uitstel van betaling wegens de corona-crisis. Zelfstandigen, die gebruik maakten van dit betalingsuitstel, behouden uitzonderlijk toch de fiscale aftrek van de betaalde VAPZ-bijdragen.

Belastingkrediet

Als zelfstandige, natuurlijke persoon, kan je een belastingkrediet krijgen berekend op de toename van je eigen vermogen, vergeleken met het hoogste bedrag van de drie voorgaande jaren.

Het tarief van het krediet bedraagt 10%, met een maximum van 3 750 €. Dit voordeel wordt enkel verleend als alle verschuldigde sociale bijdragen betaald waren op 31 december.

Voor 2020 heeft de FOD Financiën een éénmalige uitzondering toegestaan voor zelfstandigen met uitstel van betaling wegens de corona-crisis. Zelfstandigen, die gebruik maakten van dit betalingsuitstel, behouden uitzonderlijk toch het voordeel van het belastingkrediet.

Als je de aangifte alleen indient, vul je enkel de linkerkolom in. Als je een gezamenlijke aangifte moet doen, gelden de volgende regels:

  • Je doet de aangifte met je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een ander geslacht : de man vult de linkerkolom in, de vrouw vult de rechterkolom in.
  • Je doet de aangifte met je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van hetzelfde geslacht : de oudste vult de linkerkolom in, de jongste vult de rechterkolom in.

In onderstaande tabellen vind je de codes voor je fiscale aangifte. Deze codes slaan op inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020), onder voorbehoud van eventuele wijzigingen voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Waar vermeld je je sociale bijdragen en VAPZ-bijdragen als zelfstandige?

Ben je ondertussen al gestopt met je activiteit?

Waar vermeld je de betaalde sociale bijdragen en VAPZ-bijdragen als helper?

Je kan op myminfin.be de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen terugvinden die Acerta Sociaal verzekeringsfonds heeft doorgegeven aan de fiscus. Soms wijkt de informatie in My MinFin af van jouw fiscaal attest.

Hoe komt dit?
In My Minfin vind je de rechtstreeks en onrechtstreeks betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen. Een onrechtstreekse transactie betekent dat het sociaal verzekeringsfonds een tegoed niet terugbetaalt, maar gebruikt voor de betaling van een openstaand bedrag.

Op je fiscaal attest vind je alleen de rechtstreekse betalingen en terugbetalingen. Dit zijn de bedragen die je daadwerkelijk betaald of teruggekregen hebt. Het saldo zou wel hetzelfde moeten zijn als in My Minfin. Het fiscaal attest van Acerta maakt dus een dubbelcheck mogelijk. 

Voorbeeld:
Je betaalde in 2020 een sociale bijdrage van 1 000 euro per kwartaal. In het tweede kwartaal regulariseerde Acerta de bijdragen van 2018, wat resulteerde in een terugbetaling van 600 euro. Acerta betaalde dit bedrag niet terug, maar rekende dit aan op de lopende kwartaalbijdrage van 1 000 euro, zodat je voor het tweede kwartaal slechts 400 euro moest betalen. Je zal de volgende gegevens terugvinden:

  • My Minfin: betaling 4 000, terugbetaling 600 (saldo = 3 400);
  • fiscaal attest: betaling 3 400, terugbetaling 0 (saldo = 3 400).

Dit saldo is ook het fiscaal aftrekbaar bedrag. Als de terugbetaling groter is dan de betaling, word je op het verschil belast, uitgezonderd als je bedrijfsleider van een vennootschap bent.

Ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de fiscale en sociale behandeling van deze uitkering. 

Vind hier alle informatie over de fiscale fiches omtrent dienstencheques moederschapshulp, mantelzorg en geboorteverlof.