Vorige

Wat als je werknemer vastzit op zijn vakantiebestemming?

03 augustus 2023 Dries Rutten Werkgevers

Extreem weer zoals felle bosbranden en hagelstormen haalt de vakanties van veel Belgen overhoop. Voor de vakantiegangers getroffen door noodweer is het verre van eenvoudig om de reis huiswaarts (tijdig) in te zetten. Wat als jouw werknemer niet op tijd kan terugkeren om zijn werk te hervatten?

Leestijd: Later lezen?

Optie 1: verlof om dwingende redenen

Een eerste piste is verlof om dwingende redenen (ook soms familiaal verlof of sociaal verlof genoemd).

Wat is verlof om dwingende redenen?

Je werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn op grond van dwingende redenen.

Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van je werknemer vereist, waardoor die zijn arbeidsovereenkomst tijdelijk niet kan uitvoeren.

Wat geldt als dwingende reden?

Een ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer door een brand of een natuurramp wordt door de wetgeving zelf aangemerkt als dwingende reden (als aan de overige voorwaarden is voldaan). Maar werkgevers en werknemers kunnen in onderling akkoord ook andere gebeurtenissen als een dwingende reden beschouwen.

Hoeveel dagen verlof om dwingende redenen kan je werknemer nemen?

Per kalenderjaar mag je werknemer niet meer dan 10 arbeidsdagen verlof om dwingende redenen opnemen (er kunnen wel gunstigere regels zijn op sector- of ondernemingsvlak). Het maximum van 10 arbeidsdagen geldt zowel voor je voltijdse als je deeltijdse werknemers. Voor deeltijdse medewerkers is er dus geen pro-rataherleiding meer van het maximum.

Is verlof om dwingende reden betaald of onbetaald?

Het verlof om dwingende redenen is in principe onbetaald. Hierover kunnen wel andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld op sector- of ondernemingsvlak of met je werknemer.

Welke verplichtingen heeft je werknemer?

Je werknemer die om een dwingende reden afwezig is, moet je hier op voorhand van verwittigen, of als dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk.

Je werknemer mag het verlof om dwingende redenen enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Je kan je werknemer vragen om de dwingende reden te bewijzen met gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

Optie 2: verlofdagen of inhaalrust

Heeft je werknemer nog verlofdagen over? Dan kunnen jullie bekijken of je werknemer extra verlofdagen kan inzetten om zijn langere afwezigheid te overbruggen. Hetzelfde geldt wanneer je werknemer nog inhaalrust heeft staan. Ook extralegaal verlof kan een oplossing bieden.

Optie 3: schorsing wegens overmacht

Als je werknemer door overmacht tijdelijk niet in staat om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren, dan is er sprake van overmacht die tijdelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst. Tijdens de schorsing is je werknemer afwezig van het werk zonder recht op loon. Onder voorwaarden kan er wel recht zijn op een uitkering tijdelijke werkloosheid van de RVA.

Je werknemer die zich in zo’n situatie bevindt, moet je zo snel mogelijk verwittigen. Als je werknemer dit nalaat, dan zou je zijn afwezigheid als ongewettigd kunnen beschouwen.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Er is overmacht wanneer de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:

  • de gebeurtenis mag niet te wijten zijn aan de werkgever of werknemer;
  • de gebeurtenis moet ontsnappen aan elke normale verwachting;
  • de gebeurtenis moet voor de werkgever en werknemer een onoverkomelijke hindernis vormen om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren.

Als je werknemer door noodweer een tijdje volledig vastzit op zijn vakantiebestemming, zullen de eerste twee voorwaarden normaal vervuld zijn. Of de derde voorwaarde vervuld is, is een feitenkwestie. Centraal staat daarbij de vraag of het noodweer voor je werknemer een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt om tijdig het werk te hervatten, dan wel of er nog alternatieven zijn voor de werknemer om toch thuis te raken, ook al is dat lastiger of duurder.

Optie 4: occasioneel telewerk

Als je werknemer door overmacht tijdelijk verhinderd is om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren op de normale arbeidsplaats, maar technisch en praktisch gezien wel op afstand kan werken, dan kan eventueel ook worden gedacht aan occasioneel telewerk omwille van overmacht.

Je werknemer moet dit voorafgaandelijk en gemotiveerd aanvragen. Je bent niet verplicht om op deze aanvraag in te gaan: als je weigert, breng je de redenen voor deze weigering zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van je werknemer. Op ondernemingsvlak kunnen in een cao of in het arbeidsreglement regels worden vastgelegd over occasioneel telewerk: kijk deze dus ook zeker na.

Blijf op de hoogte van de sociaal-juridische wetgeving

Volg de sociaal-juridische updates voor werkgevers en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Dries Rutten

Juridisch adviseur, Kenniscentrum Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

De klokkenluidersrichtlijn: deadline nadert

16 november 2023 Miet Vanhegen

In November 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe Klokkenluidersregeling. Wat houdt deze regelgeving in en welke stappen moet je als bedrijf nemen om in orde te zijn? Bekijk snel wat je in orde moet brengen, want de deadline nadert.

Lees meer
Werkgevers

Hervorming schoolvakanties Franstalig onderwijs: op zoek naar een nieuw evenwicht in de vakantieplanning

20 oktober 2023 Amandine Boseret

Scholen van de Franse en Vlaamse gemeenschappen zullen voor het eerst weer een andere schoolvakantiekalender volgen. De zomervakantie wordt korter en de herfst- en krokusvakantie worden langer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht vinden?

Lees meer
Werkgevers

Het mobiliteitsbudget krijgt een officiële berekeningsformule

19 oktober 2023 Karolien Van Herpe

Goed nieuws voor bedrijven die gebruik willen maken van het mobiliteitsbudget: de overheid heeft een officiële formule gepubliceerd om het bedrag van het jaarlijkse mobiliteitsbudget te berekenen.

Lees meer