De maatregelen van de jobsdeal opnieuw onder de loep

28 januari 2019

Met de val van de regering hing er onzekerheid in de lucht over de uitkomst van de maatregelen die vorige zomer in het kader van de “jobsdeal” werden onderhandeld. Op vrijdag 18 januari heeft de Ministerraad echter een tweede lezing gegeven aan het voorontwerp dat dit akkoord uitwerkt. De maatregelen die enkele maanden geleden werden gepland worden dus niet opgeschort.

De jobsdeal heeft als hoofddoel het probleem van het (te) grote aantal vacatures in België op te lossen, met bijzondere aandacht voor knelpuntberoepen.

Maatregelen ter bevordering van de opleiding

De overheid wil een groot aantal maatregelen invoeren die gericht zijn op opleiding, zoals:

  • een flexibeler scholingsbeding om werkgevers aan te moedigen om meer te investeren in de opleiding van hun werknemers. Momenteel gaat het scholingsbeding nog steeds gepaard met zeer strikte voorwaarden. Inspanningen werden al geleverd voor knelpuntberoepen;
  • een verhoging van het tijdskrediet voor het volgen van een opleiding tot 48 maanden terwijl deze momenteel beperkt is tot 36 maanden;
  • het aanmoedigen van de werknemer om een deel van zijn beëindigingsvergoeding te investeren in een opleiding;
  • een financiële bijdrage van de overheid voor het oprichten van een opleidings- en tewerkstellingspool in de bouwsector;
  • de deelname van de sectorale fondsen aan de toewijzing van hun middelen voor het opleidingsbeleid en hun voorstellen qua knelpuntberoepen.

Maatregelen ten behoeve van jonge werknemers

De overheid wil ook haar verplichtingen op het gebied van “starterjobs” handhaven om de kosten voor de werkgever bij het in dienst nemen van een jongere te verminderen zonder dat dit ten kosten gaat van het nettoloon van de werknemer.

Maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere voltijds brugpensioen) zou moeten worden aangepast. Naast het aanmoedigen van opleidingen voor knelpuntberoepen zouden de volgende twee maatregelen moeten worden genomen:

  • Men moet 41 jaar loopbaan kunnen rechtvaardigen om aan de voorwaarden van de CAO 17 te voldoen (in principe vanaf 2019);
  • In het kader van de herstructurering zal de instapleeftijd voor het SWT in 2019 worden opgetrokken naar 59 jaar en in 2020 naar 60 jaar.

Het recht op tijdskrediet “landingsbaan” zou vanaf 2019 ook van 55 naar 60 jaar kunnen worden opgetrokken.

Daarnaast kan het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen maximaal 6 maanden worden toegekend aan personen die na hun 65e verjaardag blijven werken.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de maatregel met betrekking tot zachte landingsbanen al werd uitgevoerd. Ter herinnering: werknemers van 58 jaar en ouder kunnen via een zogenaamde "zachte" landingsbaan overstappen naar minder belastend werk. De oudere werknemer ontvangt van zijn werkgever of van zijn sectoraal fonds een van sociale zekerheidsbijdragen vrijgestelde vergoeding ter compensatie van het loonverlies.

Maatregelen ter bevordering van een snellere terugkeer naar het werk

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door medische overmacht is stopgezet, hebben recht op outplacement of een gelijkwaardige begeleiding naar een andere baan via de sectorale fondsen om hun kansen op re-integratie op de arbeidsmarkt te optimaliseren.

Werknemers die ontslagen worden met een niet gepresteerde vooropzeg moeten zich binnen een maand na de kennisgeving van hun ontslag inschrijven bij de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, enz.).

En nog veel andere maatregelen...

De regering wil ook de volledige loonstructuur herzien, zodat deze niet langer uitsluitend op leeftijd is gebaseerd, zoals nu het geval is.

Het dossier over de verhoogde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen maakt echter geen deel meer uit van de jobsdeal maar zal apart worden behandeld.

Wij herinneren u eraan dat deze overeenkomst nog in geen enkele formele tekst is vastgelegd. Het zal dus waarschijnlijk nog een paar maanden duren voordat de definitieve maatregelen gekend zijn.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Sociaal-juridische updates
De sociaaljuridische updates, bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates