Is je werknemer politiek actief?

27 mei 2019

Op zondag 26 mei hebben we opnieuw gestemd en ditmaal voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Waarmee moet je rekening houden indien één of meerdere van jouw werknemers op de verkiezingslijst staan?

Politiek verlof…

…om campagne te voeren?

Het politiek verlof kan enkel gebruikt worden voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van het mandaat. Deze opdrachten moeten bijvoorbeeld betrekking hebben op vergaderingen of zittingen van het orgaan waarvan je werknemer deel uitmaakt. Je werknemer moet hiervan ook het bewijs leveren.

Dit politiek verlof kan dus niet opgenomen worden voor andere activiteiten, zoals het voeren van campagne. Jouw werknemer zal dus buiten zijn werkuren campagne moeten voeren, maar hij kan hiervoor wel, in overleg met jou, beroep doen op betaalde of onbetaalde vakantie.

…om een mandaat uit te oefenen?

Stel dat de campagne succesvol is verlopen en je werknemer één van onderstaande mandaten opneemt, dan heeft hij recht op politiek verlof.

Politiek verlof wordt verleend aan de werknemers:

  • die lid zijn van een de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap;
  • die het ambt bekleden van voorzitter van één van deze instellingen;
  • of die lid zijn van het uitvoerend college van één van deze instellingen.

Regionale, federale en Europese parlementsleden hebben geen recht op politiek verlof.

De duur van dit politiek verlof is afhankelijk van het uitgeoefende ambt of mandaat. De werknemer die verkozen wordt voor één van de bovenstaande mandaten, heeft recht om 1 werkdag per maand afwezig te zijn voor de uitoefening van dit mandaat. 

…met bezoldigingen?

Tijdens het politiek verlof heeft je werknemer het recht van het werk afwezig te blijven met behoud van zijn normaal (weliswaar begrensd) loon voor bovenstaande mandaten.

Je kan het loon dat je betaalde voor de periode waarin je werknemer afwezig was voor het uitoefenen van zijn mandaat nadien wel terugvorderen van de instelling waarin je werknemer zijn ambt bekleedt. Hiervoor volstaat het dat je elk kwartaal een aangifte van schuldvordering  indient bij deze instelling. De instelling zal  op zijn beurt een bedrag afhouden van de vergoeding die je werknemer voor zijn mandaat ontvangt.

Ontslagbescherming

Werknemers die een politiek mandaat uitoefenen of zich daarvoor kandidaat  stellen, genieten voor een bepaalde tijd een bescherming tegen ontslag. Niettemin mogen zij worden ontslagen om redenen die geen verband houden met hun politieke activiteiten op voorwaarde dat je het bewijs daarvan kan leveren. Indien je daar niet in slaagt, zal je een bijkomende vergoeding moeten betalen die gelijk is aan de brutobezoldiging van 6 maanden.

Voor verdere details over het politiek verlof, verwijzen we naar afdeling 18 van de sociale gids in Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates