Landingsbanen: Wijziging in de berekening van de anciënniteits- en loopbaanvoorwaarde

29 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Wij deelden u al mee dat een werknemer voortaan tot 51 maanden tijdskrediet zal kunnen opnemen. U weet ook al dat een werknemer met twee deeltijdse functies voortaan ook een 1/5detijdskrediet zal kunnen opnemen. Dat er maatregelen worden genomen om misbruiken van het tijdskrediet medische bijstand in te perken weet u ook al. Wij hebben u eveneens de nieuwe verrekenregels voor periodes van tijdskrediet die in het verleden werden genomen toegelicht.

Ook voor de landingsbanen zal een en ander wijzigen in cao 103.

Wat is een landingsbaan?

Om op het einde van zijn loopbaan gebruik te kunnen maken van een landingsbaan, moet de werknemer aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. een anciënniteitsvoorwaarde: 24 maanden in dienst zijn bij de werkgever;
  2. een loopbaanvoorwaarde: minstens 25 jaar loontrekkende zijn geweest;
  3. een leeftijdsvoorwaarde: 55 jaar zijn (tenzij uitzonderingsregime 50 jaar)
  4. een tewerkstellingsvoorwaarde:
    • Bij een loopbaanvermindering met 1/2de moet de werknemer in de 24 maanden voor de kennisgeving minstens 3/4de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld geweest zijn
    • Bij een loopbaanvermindering met 1/5de moet de werknemer in de 24 maanden voor de kennisgeving voltijds tewerkgesteld geweest zijn of ten belope van 4/5de in het kader van een tijdskrediet algemeen stelsel of landingsbaan afgesloten in het kader van cao 77bis  of cao 103

De nieuwe cao 103 regelt een en ander met betrekking tot de tewerkstellingsvoorwaarde (d) en de loopbaanvoorwaarde (b). 

Wat zal er precies veranderen?

  • Anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarde: Gelijkstelling ontslagcompensatievergoeding en verbrekingsvergoeding

Om op het einde van zijn loopbaan beroep te kunnen doen op een landingsbaan, moet de werknemer onder andere voldoen aan een anciënniteitsvoorwaarde. Hij moet namelijk 24 maanden in dienst zijn bij de werkgever waar hij de landingsbaan aanvraagt. Bovendien moet de werknemer voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde. Hij moet namelijk gedurende 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds, in geval van een 1/5de landingsbaan, of 4/5de, in geval van een 1/2de landingsbaan, tewerkgesteld zijn bij de werkgever waar hij de aanvraag doet.

Dit heeft echter tot gevolg dat een oudere werknemer die in dienst treedt bij een nieuwe werkgever geen beroep kan doen op de landingsbaan wanneer hij niet onmiddellijk aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever maar eerst geniet van een opzeg- of een ontslagcompensatievergoeding. Dergelijke werknemer zal immers nooit kunnen voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde of de anciënniteitsvoorwaarde.

Cao 103 biedt werkgever en werknemer daarom de mogelijkheid om in onderling akkoord de anciënniteitsvoorwaarde in te korten zodat een werknemer die nog geen 24 maanden in dienst is bij zijn nieuwe werkgever van een landingsbaan gebruik kan maken.

Deze gelijkstelling was enkel mogelijk voor zover de werknemer aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldeed en dus voltijds of voor 4/5de in dienst was. Voor de beoordeling van de tewerkstellingsvoorwaarde voorziet cao 103 voortaan dat een periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding en de verbrekingsvergoeding wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling. Hierdoor zullen ook werknemers die een verbrekingsvergoeding kregen of een ontslagcompensatievergoeding voortaan aan hun nieuwe werkgever een inkorting van de anciënniteitsvoorwaarde kunnen vragen. 

  • Loopbaanvoorwaarde: Berekeningswijze 25 jaar beroepsverleden aangepast

Om recht te hebben op een loopbaanvermindering in het kader van een landingsbaan, moet de werknemer eveneens een beroepsverleden hebben van minstens 25 jaar. De regels om dit beroepsverleden te berekenen worden enigszins aangepast en meer afgestemd op de manier waarop het beroepsverleden van de landingsbanen met uitkeringen (met 35 jaar beroepsverleden) worden berekend.

De vereenvoudigde berekeningswijze moet RVA in staat stellen om het beroepsverleden te berekenen en te controleren op basis van de gegevens in bestaande databanken. Voortaan zal voor de berekening van 25 jaar beroepsverleden het aantal jaren gelijk aan het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen gedeeld door 312 worden toegepast. Voor de arbeids- en gelijkgestelde dagen worden dezelfde noties gebruikt, zoals ze worden toepast in de werkloosheidsreglementering.

Opgelet: De nieuwe cao 103 zal niet onmiddellijk van toepassing zijn op 1 januari 2017. De nieuwe cao 103 vraagt de aanpassing van onder andere het KB-uitkeringen dat het recht op uitkering regelt. De nieuwe cao 103 voorziet dat hij pas in werking zal treden wanneer ook het koninklijk besluit in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2017.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates