Meer mogelijkheden om thematische verloven op te nemen

27 september 2018

De mogelijkheden tot het nemen van thematische verloven worden uitgebreid.

Deze zomer werd al aangekondigd dat er een aantal wijzigingen op til waren in de thematische verloven (Nieuwsbericht Acerta van 5 juli 2018). Er werd toen door de meerderheidspartijen immers een akkoord bereikt om flexibel werken mogelijk te maken. Dit akkoord had onder meer tot bedoeling om de mogelijkheden tot het opnemen van thematische verloven uit te breiden zodat een werknemer er gebruik van kan maken op de momenten dat dit voor hem het meest past en een langere spreiding in de tijd mogelijk te maken.

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 werd de wet gepubliceerd die de mogelijkheden tot het nemen van thematische verloven moet uitbreiden. De wet zal er enerzijds voor zorgen dat de thematische verloven voor kortere periodes per keer kunnen opgenomen worden en bovendien meer flexibel kunnen ingevuld worden. 

Dezelfde dag werd ook een wet gepubliceerd die het ouderschapsverlof voor 1/10de zal mogelijk maken. U leest er hier meer over.

Wat zijn thematische verloven?

Naast de mogelijkheden tot het nemen van tijdskrediet, kan een werknemer beroep doen op een thematisch verlof om zijn arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of te onderbreken. Het gaat hierbij om:

  • Het ouderschapsverlof dat een werknemer toelaat zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken met het oog op de opvoeding van zijn kinderen tot 12 jaar;
  • het verlof voor medische bijstand dat een werknemer toelaat zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken om bijstand te verlenen aan een ziek gezins- of familielid;
  • het palliatief verlof dat een werknemer toelaat om zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken om een ongeneeslijke zieke bij te staan.

Flexibeler opnemen thematische verloven

De indieners van het wetsontwerp wilden hiermee tegemoetkomen aan de noden van onze veranderende maatschappij. Ouders in een regeling van co-ouderschap bijvoorbeeld hebben er immers nood aan om ouderschapsverlof of medische bijstand aan hun kinderen flexibel in te vullen op de momenten dat de kinderen effectief bij hen verblijven.

De wet vermeldt uitdrukkelijk dat de deeltijds genomen thematische verloven flexibel kunnen ingevuld worden, zij het wel in overleg met de werkgever. De vermindering van de arbeidsprestaties moet wel gemiddeld gerespecteerd wordt over de periode waarvoor het tijdskrediet werd opgenomen. Bovendien zullen alle regels omtrent deeltijdse arbeid gerespecteerd moeten blijven.

Een werknemer die 8 maanden halftijds ouderschapsverlof neemt zal dit dan kunnen opnemen door bijvoorbeeld de ene week voltijds te werken en de daaropvolgende week afwezig te zijn op voorwaarde dat de werkgever hiermee akkoord is.

Op zich is dit niet nieuw. De bestaande wetgeving liet dit ook al toe. Doordat de wet deze mogelijkheid echter niet expliciet voorzag, was er in praktijk veel ruimte voor discussie en onduidelijkheid. Met het nu expliciet vermelden van deze mogelijkheid wil de wetgever meer rechtszekerheid bieden. 

Thematische verloven mogelijk voor kortere periode

Wie momenteel zijn loopbaan volledig wil onderbreken door gebruik te maken van ouderschapsverlof of medische bijstand, kan dit enkel in blokken van 1 maand. De wetgever zal nu de mogelijkheid creëren om deze vorm ook op te nemen in blokken van 1 week. Ook hier moet de werkgever echter wel akkoord zijn.

De werknemer die halftijds ouderschapsverlof neemt moet dit momenteel nemen in blokken van 2 maanden. De mogelijkheid zal nu gecreëerd worden om dit op te nemen per maand mits akkoord van de werkgever.

Deze wijziging zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een werknemer ouderschapsverlof kan aanvragen om de week herfstvakantie te overbruggen, op voorwaarde dat u daarmee akkoord bent.

Opgelet! Ook al is de wet gepubliceerd, er zal nog geen gebruik gemaakt kunnen worden van deze maatregel. De koninklijke besluiten die de praktische regels uitwerken van de thematische verloven moeten nog worden aangepast. Deze maatregel zal dus maar effectief gebruikt kunnen worden zodra deze er zijn. Wij volgen dit verder voor u op.

Meer lezen over de thematische verloven kan in de Sociale Gids van Trefzeker in afdeling 12.I. Naast de thematische verloven bestaat de mogelijkheid tot het nemen van tijdskrediet. Daarover leest u meer in afdeling 12.II. 

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond het tijdskrediet en het themaverlof.

Bron:
Wet 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven (1), BS 26 september 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates