Naar de tandarts of autopech? Het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de spelregels voor occasioneel telewerk

09 januari 2017

Dankzij occasioneel telewerk kan uw werknemer van thuis uit werken wanneer er zich overmacht voor doet of uw werknemer omwille van persoonlijke redenen er toe genoodzaakt is. Wanneer u als werkgever dit recht van de werknemer weigert, moet u hem verplicht schriftelijk de gegronde reden hiervoor ter kennis brengen.

Occasioneel vs. Structureel telewerk

Tot op de dag van vandaag is het reeds mogelijk om structureel thuis te werken. Dit op basis van CAO 85. Met  structureel telewerk bedoelt men de vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie en in het kader van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd zouden kunnen worden, op een regelmatige basis en niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd. In dit geval werkt de werknemer structureel van thuis uit, bijvoorbeeld één dag per week.

Occasioneel telewerk daarentegen, is incidenteel en niet op regelmatige wijze. Hier werkt de werknemer sporadisch eens thuis. Voor het overige wordt de definitie uit cao 85 bijna letterlijk overgenomen.

In welke gevallen is occasioneel telewerk mogelijk?

Enkel in geval van overmacht of persoonlijke redenen zal uw werknemer occasioneel telewerk kunnen verrichten.

Overmacht doet zich voor wanneer uw werknemer zijn werk niet kan uitvoeren door een situatie die hij niet kon voorzien en tevens onafhankelijk is van zijn wil. Een persoonlijke reden daarentegen kan een bezoek aan de tandarts zijn of het vervullen van administratieve formaliteiten.

In elk geval is uw werknemer verplicht om bij zijn vraag om occasioneel telewerk, de reden van de aanvraag mee te delen.

Kan ik als werkgever occasioneel telewerk weigeren?

Uw werknemer heeft geen absoluut recht op occasioneel telewerk. Uw akkoord is immers steeds nodig en het uitgevoerde werk moet verzoenbaar zijn met telewerk.

 In bepaalde gevallen kan u het occasioneel telewerk weigeren:

  • Bij noodwendigheden inzake de werking van de dienst of onderneming, bijvoorbeeld wanneer de aanwezigheid van uw werknemer vereist is bij een vergadering;
  • Bij het oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid, bijvoorbeeld wanneer uw werknemer overmatig occasioneel telewerk aanvraagt.

Wanneer u beslist om het telewerk te weigeren, moet u zo snel mogelijk de redenen hiertoe schriftelijk aan uw werknemer ter kennis brengen. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch.

Welke formaliteiten moeten er vervuld zijn?

Wanneer uw werknemer beroep wil doen op occasioneel telewerk zal hij dit op voorhand en binnen redelijke termijn moeten aanvragen. In geval van overmacht kan deze termijn uiteraard zeer kort zijn en volstaat het dat hij zijn vraag stelt per telefoon of per e-mail. In geval van een gepland bezoek, kan de werknemer zijn aanvraag wel langer op voorhand doen.

Op welke wijze uw werknemer de aanvraag moet doen, werd nog niet bepaald in het voorontwerp. Het staat echter buiten kijf dat u de aanvraag niet mag bemoeilijken.

Wanneer u het occasioneel telewerk goedkeurt, bent u verplicht afspraken te maken over een aantal elementen:

  • Het eventueel gebruik van de nodige apparatuur en de technische ondersteuning;
  • De onkostenvergoeding verbonden aan telewerk;
  • De bereikbaarheid van uw werknemer tijdens occasioneel telewerk.

De wetgever heeft tevens de mogelijkheid voorzien om het kader vast te leggen in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Dit is geen verplichting, maar u kan dit toch best doen. En dit voor de volgende elementen:

  • De procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • De functies en/of activiteiten die binnen de onderneming verzoenbaar zijn met het occasioneel telewerk;
  • Het eventueel gebruik van de nodige apparatuur en de technische ondersteuning;
  • De onkostenvergoeding verbonden aan telewerk;
  • De bereikbaarheid van uw werknemer tijdens occasioneel telewerk.

Rechten en plichten?

Het occasioneel telewerk is slechts een modaliteit van arbeidsorganisatie. Dit betekent dat er geen wijzigingen mogen aangebracht worden aan de rechten en verplichtingen van telewerker in vergelijking met de dagen waarop hij gewoon werkt in de onderneming. Ook niet ten opzichte van zijn collega’s die dezelfde soort prestaties leveren op uw bedrijfslocatie. Dit geldt tevens ook voor wat betreft de werkbelasting en de te halen prestatienormen.

Voorts organiseert de telewerker zelf zijn werk, weliswaar binnen het kader van de in onderneming geldende arbeidsduur. De werknemer zal dus het aantal uren voorzien in zijn werkrooster moeten presteren, zonder hierbij zijn werkrooster strikt na te moeten leven. Wanneer uw werknemer op de dag van telewerk bijvoorbeeld naar de tandarts moet en hij zijn arbeidsduur gedurende een uur onderbreekt, zal hij dit uur later op de dag moeten inhalen, zonder dat dit op die dag als overuur wordt beschouwd.

Vanaf wanneer kunnen mijn werknemers gebruik maken van deze regeling?

Deze regeling gaat van kracht op 1 februari 2017 tenzij de Nationale Arbeidsraad beslist om hier alsnog een collectieve arbeidsovereenkomst over te sluiten. In dit laatste geval zullen de desbetreffende regels uit het ontwerp niet in werking treden.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates