Outplacement: laatste update

29 januari 2019

Dankzij de outplacementbegeleiding kunnen sommige ontslagen werknemers genieten van een begeleiding naar een nieuwe baan. Deze mogelijkheid zal binnenkort beschikbaar zijn voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht, die bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Deze maatregel is opgenomen in de jobsdeal die nog uitgevoerd moet worden.

Werknemers die al recht hebben op outplacement

Momenteel zijn al een algemene en een specifieke outplacementregelingen voorzien. De algemene regeling is voorzien voor ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken.

De specifieke regeling is voorbehouden voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen met een opzegtermijn van minder dan 30 weken. Vanaf een opzegtermijn van 30 weken vallen werknemers van 45 jaar en ouder onder de algemene regeling.

Ten slotte is er ook een recht op outplacement voorzien in het kader van het actieve beheer van de herstructureringen. Een outplacementaanbod dat moet worden goedgekeurd door de bevoegde regio wordt dan gemaakt door de tewerkstellingscel.

Binnenkort een recht voor werknemers van wie het contract werd beëindigd wegens medische overmacht

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd als gevolg van medische overmacht omdat zij als blijvend arbeidsongeschikt zijn erkend en er geen re-integratie in hun bedrijf mogelijk was, zullen binnenkort recht hebben op outplacement of een gelijkwaardige begeleiding via de sectorale fondsen. Het doel is hun kansen op het vinden van een nieuwe baan te optimaliseren.

Er zullen dus geen beperkingen zijn gelinkt aan de opzeggingstermijn of de leeftijd van de werknemers die zich in deze situatie bevinden. Wees echter voorzichtig, de beëindiging wegens medische overmacht moet worden voorafgegaan door een re-integratietraject bij de arbeidsgeneesheer!

Deze verwachte verandering moet nog officieel ingesteld worden.  Er is momenteel geen ingangsdatum bekend.

Werknemers die de procedure niet kunnen volgen vanwege hun gezondheidstoestand

Om verwarring te voorkomen, herinneren wij u er bovendien aan dat er onlangs nog een andere maatregel werd genomen met betrekking tot outplacement voor arbeidsongeschikte werknemers (breder dan de definitieve arbeidsongeschiktheid). Een werknemer die met een medisch attest kan bevestigen dat hij of zij om medische redenen geen outplacement kan volgen, heeft geen recht op outplacement. 

Deze bepaling laat toe dat een werknemer die de outplacementprocedure niet heeft gevolgd omwille van zijn gezondheidstoestand niet "gesanctioneerd" wordt door een loonverlies van 4 weken (dit bedrag wordt in principe afgetrokken van de verbrekingsvergoeding van de werknemer die recht heeft op outplacement maar ervoor kiest om de procedure niet te volgen).

Bekijk onze sociale gids voor meer informatie over outplacement.

Acerta staat tot jouw dienst op het gebied van outplacement

We wijzen er je graag op dat je kan gebruik maken van de outplacementdiensten van Acerta Consult , erkend outplacementbureau.

Bel  016/ 24 53 78  of stuur een e-mail naar consult.outplacement@acerta.be 

Praktijkdag ontslag
In de praktijkdag ontslag nemen we alle facetten van een ontslag onder de loep. Ook de reglementering rond het outplacement komt uitgebreid aan bod.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates