Politiek verlof als uw werknemer verkozen is?

03 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 worden nieuwe lokale verkiezingen gehouden. Als uw werknemer verkozen wordt en een mandaat opneemt, dan zal uw werknemer in bepaalde gevallen ook recht hebben op (betaald) politiek verlof. De werknemer zal ook een ontslagbescherming genieten

Recht op politiek verlof?

Het recht en de duur van het politiek verlof is afhankelijk van de aard van het mandaat dat uw werknemer opneemt.

Voor bepaalde mandaten (bv. voor leden van de gemeenteraad) hangt de duur af van de grootte van de gemeente, voor andere mandaten (bv. het ambt van burgemeester) heeft uw werknemer de keuze om zijn arbeidsprestaties te verminderen gedurende 2 dagen per week of om zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen,… In geval van een volledige schorsing moet uw werknemer dit steeds aanvragen voor een minimumperiode van 12 maanden. Deze aanvraag kan wel verschillende keren hernieuwd worden, maar beperkt tot één mandaat of ambt. 

Wie betaalt het politiek verlof?

Tijdens het politiek verlof heeft uw werknemer het recht van het werk afwezig te blijven met behoud van zijn normaal (weliswaar begrensd) loon, behalve wanneer het gaat om het mandaat of ambt van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

U kan het loon dat u betaalde voor de periode waarin uw werknemer afwezig was voor het uitoefenen van zijn mandaat nadien wel terugvorderen van de instelling waarin uw werknemer zijn ambt bekleedt. Hiervoor volstaat het dat u elk kwartaal een aangifte van schuldvordering indient bij deze instelling . De instelling zal op zijn beurt een bedrag afhouden van de vergoeding die uw werknemer voor zijn mandaat ontvangt.

Ontslagbescherming?

Werknemers die een politiek mandaat uitoefenen of zich daarvoor kandidaat stellen, genieten een bescherming tegen ontslag. Niettemin mogen zij worden ontslagen om redenen die geen verband houden met hun politieke activiteiten op voorwaarde dat u het bewijs daarvan kan leveren. Indien u daar niet in slaagt, zal u een bijkomende vergoeding moeten betalen die gelijk is aan de brutobezoldiging van 6 maanden.

Voor verdere details over het politiek verlof, verwijzen we naar afdeling 18 van de sociale gids in Trefzeker

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates