Schenking van conventioneel verlof

20 januari 2017

Er bestaan al verschillende systemen die een werknemer met een kind heeft dat extra zorg nodig heeft, toelaten om afwezig te zijn van het werk met een vergoeding. Denk maar aan vakantie, thematisch verlof, tijdskrediet met motief. Toch blijft het mogelijk dat al die opties ontoereikend zijn. Om die reden heeft de regering een systeem uitgewerkt waarbij collega’s welbepaalde afwezigheidsdagen kunnen afstaan aan een collega met een zorgbehoevend kind.

Gewone wettelijke vakantiedagen afstaan is niet mogelijk. Europa verplicht elke lidstaat werknemers een vakantie van vier weken te garanderen. Toelaten afstand te doen van gewone vakantie staat haaks op het waarborgen van vier weken vakantie. Daarom kan een werknemer geen afstand doen van zijn wettelijke vakantie van vier weken, maar wel van extra vakantiedagen of dagen arbeidsduurvermindering als die in zijn bedrijf of organisatie gegeven worden.

De afstand van de vakantiedagen kan voor een andere werknemer die de zorg op zich neemt van zijn kind, jonger dan 21 jaar en dat getroffen is door ziekte, handicap of slachtoffer werd van een ernstig ongeval. Als bewijs van deze situatie is het aan de dokter die het kind opvolgt een gedetailleerd medisch attest uit te schrijven. Zowel de werknemer die de dagen afstaat, als de werknemer die de dagen ontvangt, moeten in hetzelfde bedrijf werken.

Dit systeem van schenking van conventionele verlofdagen kan zich maar voordoen in de onderneming als de sociale partners hierover afspraken hebben gemaakt op sectorniveau. Het verzoek om dit te regelen moet bij de voorzitter van het paritair comité terechtkomen. Wanneer de sociale partners daar afspraken over maken, dan zullen deze geldig zijn. Komt het verzoek bij de voorzitter terecht maar gebeurt er verder zes maanden niets mee, dan mogen de ondernemingen van de sector dit zelf regelen met een C.A.O. Deze C.A.O. moet gesloten zijn met alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan moet het organiseren van schenken van verlofdagen opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Eens deze regeling uitgevoerd werd kan de werknemer met het zorgbehoevend kind een aanvraag doen bij de werkgever voor het aantal dagen dat hij meent nodig te hebben. Hier geldt weliswaar een maximale duur van twee weken, maar de aanvraag is hernieuwbaar. Daarna deelt de werkgever mee aan de werknemers dat hij dit verzoek heeft ontvangen enerzijds en het gevraagde aantal dagen anderzijds. Werknemers die dergelijke dagen hebben en zowel de tijd als de betaling willen wegschenken, laten dit aan de werkgever weten. De werknemer die van de geschonken dagen geniet, kan deze opnemen. Zijn arbeidsovereenkomst wordt dan geschorst met behoud van loon. De werknemer die deze dagen heeft afgestaan, is deze dagen kwijt. De schenking is vrijwillig, anoniem en zonder tegenprestatie. De werkgever garandeert de anonimiteit van de werknemers die aan de schenking deelnemen.

Hoe gaat u aan de slag met de nieuwe spelregels?

Het initiatief om deze maatregel in te voeren ligt bij de sociale partners in uw sector.
Op verzoek van één of meerdere van deze partners kan de sector afspraken vastleggen die de toepassing van de schenking van verlof mogelijk maken op ondernemingsvlak. Vanaf het verzoek heeft de sector hiertoe zes maanden de tijd.

a) de sector sluit een akkoord (cao)

b) de sector sluit geen akkoord

Pas wanneer zij zes maanden na het verzoek om een cao vast te leggen hier rond in een cao te gieten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates