Vlaams zorgkrediet voor de publieke sector: spildatum 2 september 2016

26 juli 2016

Belangrijke wijziging

Voor overheidspersoneel in Vlaanderen wijzigt de mogelijkheid om loopbaanonderbreking op te nemen ingrijpend vanaf 2 september 2016. De reglementering evolueert richting een gemotiveerd systeem van zorgkrediet. Loopbaanonderbreking opnemen met uitkeringen, maar zonder motief kan dan niet langer. Aanvragen bij de RVA onder de huidige regeling zijn wel nog mogelijk tot en met 1 september (de leerkrachten indachtig). Ook lopende dossiers blijven ongewijzigd. 

Enkel publieke sector

De Vlaamse overheid werkt hiermee een nieuwe bevoegdheid uit die door de 6e staatshervorming regionale materie is geworden. De regio’s kunnen voorwaarden en financiering van de loopbaanonderbreking in de openbare sector autonoom regelen. Het gaat daarbij om het algemeen stelsel en het stelsel eindeloopbaan. Concreet betreft de hervorming het stelsel loopbaanonderbreking voor het lokale, provinciale, communautaire en regionale openbaar ambt en voor het onderwijs in Vlaanderen (met uitsluiting van contractuele personeelsleden in het onderwijs die onder de regeling van het tijdskrediet vallen).

Enkel gemotiveerd

Het zorgkrediet kan worden opgenomen met volgende motieven:
• zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar
• zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
• zorg voor een kind met een handicap
• palliatieve zorgen
• volgen van een erkende opleiding 

Looptijd

Het Vlaams zorgkrediet kent een beperkte looptijd, afhankelijk van het gekozen regime:
• in geval van volledige onderbreking: voor 18 maanden
• in geval van onderbreking tot de helft van een voltijdse regeling: voor 36 maanden
• in geval van onderbreking van de voltijdse prestaties met 1/5: voor 90 maanden
Combinaties zijn mogelijk, waarbij 1 maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden halftijdse onderbreking en aan 5 maanden 1/5e vermindering. Er gebeurt geen aanrekening van periodes van loopbaanonderbreking genoten in het verleden. Dit is echter wel het geval wat de gelijkstelling van periodes voor de pensioenberekening betreft.
De bedragen van de uitkeringen komen overeen met de bedragen van het huidige algemeen stelsel, maar de aanmoedigingspremie wordt erin geïntegreerd.  

Thematische verloven

De klassieke thematische verloven – palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof – blijven federale materie en kunnen met het Vlaams zorgkrediet afgewisseld worden. Er wordt echter niet langer een Vlaamse aanmoedigingspremie bovenop uitgekeerd. 

Nog niet definitief

De regeling is pas definitief wanneer ze gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad. We houden u van de publicatie en verdere praktische aspecten verder op de hoogte.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates