Werf eens een Brusseleir aan!

15 september 2017

Ook in Brussel werkt men aan nieuwe tewerkstellingsmaatregelen. Ze gaan van start op 1 oktober. U leest er hier meer over. 

De afgelopen jaren en maanden kon u hier al veel lezen over de regionalisering van de tewerkstellingsmaatregelen. Sinds 2014 zijn de vier regio’s zelf bevoegd voor de doelgroepverminderingen en/of werkuitkeringen die kunnen ingezet worden om bepaalde mensen aan het werk te helpen. Dit resulteerde al in een nieuw beleid van doelgroepverminderingen in Vlaanderen, sinds 1 juli 2016. En in een nieuw gamma van werkuitkeringen voor wie in Wallonië woont, sinds 1 juli 2017. Oost-België, zoals we de Duitstalige Gemeenschap sinds enkele maanden moeten noemen, heeft voorlopig nog niet veel initiatieven genomen. De Brusselse regering daarentegen heeft een nieuw beleid uitgestippeld dat op 1 oktober van kracht wordt. Ze kiezen resoluut voor werkuitkeringen, wat inhoudt dat de woonplaats van de werknemer van belang is om het voordeel te kunnen activeren. We zetten de nieuwe voordelen even op een rijtje.

Activa Brussel

Al wie in Brussel woont (er gedomicilieerd is dus) en langdurig werkzoekende is, komt in aanmerking voor een werkuitkering. De doelstelling van de Brusselse regering is op een zo algemeen mogelijke wijze de werkloosheid aan te pakken en daarbij duurzame jobs te creëren.

Een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zich inschrijven bij Actiris als niet-werkend werkzoekende. Na 12 maanden inschrijving als niet-werkende werkzoekende kan hij dan een werkkaart aanvragen waarmee hij op sollicitaties kan aantonen dat hij een nieuwe werkgever heel wat voordelen zou kunnen opleveren.

Wordt hij aangeworven met zo’n geldige werkkaart, dan heeft hij namelijk 30 maanden lang recht op een werkuitkering, waardoor zijn werkgever hem minder nettoloon moet betalen.

Let wel, hij moet een job van minstens zes maanden gaan doen. Dat wil zeggen dat hij moet aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur met een voorziene duur van minstens zes maanden. Bovendien moet hij minstens halftijds werken. De bedragen van de werkuitkering schommelen doorheen de periode van tewerkstelling.

Periode Bedrag
Eerste 6 maanden 350 euro
Volgende 12 maanden 800 euro
Laatste 12 maanden 350 euro

 

Activa verminderd arbeidsgeschikt

Een tweede voordeel staat open voor wie ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende en verminderd arbeidsgeschikt is. Deze Brusselaars kunnen al na één dag inschrijving bij Actiris een werkkaart aanvragen. Wordt deze afgeleverd, dan kan u een werkuitkering toepassen gedurende 36 maanden. Er zijn voor dit voordeel geen vereisten inzake contract of arbeidsduur. Het is wel niet toepasbaar voor wie nog leerplichtig is (voltijds of deeltijds) en voor wie ouder dan 65 is.

Periode Bedrag
Eerste 12 maanden 750 euro
Laatste 24 maanden 600 euro

Regels inzake de werkuitkeringen

Er zijn een aantal belangrijke spelregels die u goed in het achterhoofd moet houden wanneer u van deze voordelen wil toepassen.

  • Het gaat om maximale bedragen, die verminderd worden op basis van de prestaties van de betrokken werknemer. Werkt hij deeltijds of niet de hele maand, dan kan u niet het maximale bedrag in mindering brengen. Bovendien wordt het begrensd tot het bedrag van het nettoloon. U kunt dus nooit meer voordeel krijgen dan de kost die u hebt.
  • Is de werknemer voor wie u een werkuitkering toepaste, uit dienst gegaan en werft u deze binnen de 30 maanden terug aan? Dan kunt u de rest van het voordeel niet meer uitputten. Het beleid in Brussel is namelijk toegespitst op duurzame jobs. Heeft uw ex-werknemer ondertussen recht op nieuwe werkkaart, dan mag u dat voordeel wel toepassen en dit vanaf het begin.
  • Eens het recht geopend werd doordat de werknemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was gedomicilieerd, kan hij dit met zich meenemen wanneer hij verhuist naar een ander gewest. Bent u bijvoorbeeld gevestigd in Vlaanderen en u werft een Brusselaar met een werkuitkering aan, dan kan u dit voordeel blijven toepassen als hij dichterbij komt wonen in het Vlaams Gewest.
  • De werkuitkeringen zijn cumuleerbaar met doelgroepverminderingen, maar niet met andere werkuitkeringen. Dit is vooral van belang voor wie in Brussel woont, maar in Vlaanderen werkt. De Vlaamse werkgever kan bijvoorbeeld genieten van een Activa Brussels voor een langdurig werkzoekende jongere én van een Vlaamse doelgroepvermindering indien de jongere laaggeschoold of hoogstens middengeschoold is. De combinatie tussen een Activa en de gewestelijke ouderenverminderingen is ook mogelijk

Financiering opleidingskosten

Werft u een van de bovenstaande doelgroepen aan en laat u deze werknemer verder opleiding volgen, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten hiervoor en dit voor maximaal 5000 euro. Naast een werkuitkering Activa (Brussels of VA) ontvangen, moet de werknemer behoren tot de volgende doelgroep:

  • Jonger dan 30 jaar
  • Laaggeschoold zijn

Opgelet, doorgaans betekent laaggeschoold zijn geen diploma van het secundair onderwijs hebben, maar ook hier kunnen de gewesten eigen regels over opstellen. Voorlopig weten we nog niet of het BHG zal afwijken van de definitie.

Uitdovende maatregelen

Een groot aantal bestaande doelgroepverminderingen, werkuitkeringen of maatregelen die beide voordelen combineren, zullen afgeschaft worden. Vanaf 1 oktober 2017 verdwijnen volgende maatregelen, met een overgangsperiode tot 31 december 2018. Voor lopende arbeidsovereenkomsten kan het voordeel dus verdergezet worden, maar voor nieuwe indiensttredingen is de aanvraag niet meer mogelijk.

  • Activa
  • Werkgeversvermindering herstructurering
  • Jongerenvermindering erg laaggeschoold, laaggeschoold en middengeschoold

Op 1 januari 2018 worden ook de doorstromingsprogramma’s en de voordelen in het kader van de sociale inschakelingseconomie stopgezet.

Bron:

Ordonnantie 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14 juli 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates