Verlof en loopbaanonderbreking

Leestijd: Later lezen?

Je medewerkers mogen vakantiedagen opnemen naargelang de vakantierechten die ze hebben opgebouwd. In het vijfdagenstelsel zijn er dat twintig, plus de wettelijke feestdagen. Daarnaast bestaan er nog andere verloven die het makkelijker maken om werk te combineren met zorg, studies, onvoorziene en andere omstandigheden. De voorwaarden en de eventuele doorbetaling van het loon zijn wettelijk vastgelegd en/of geregeld via de CAO of arbeidsovereenkomst. Acerta zet de belangrijkste verloven op een rijtje.

Tijdskrediet

Via tijdskrediet kunnen je medewerkers hun arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen, mét de garantie om daarna opnieuw in dezelfde functie aan de slag te gaan. Het systeem geldt enkel voor de privésector:

  • Tijdskrediet gedurende 36 maanden om een erkende opleiding te volgen;
  • Tijdskrediet gedurende 51 maanden voor andere motieven: zorg voor een kind jonger dan acht jaar (21 jaar als het een handicap heeft), voor een gezins- of familielid tot de tweede graad in geval van bloedverwantschap, tot de eerste graad in geval van aanverwantschap, voor een zwaar ziek kind, palliatieve zorg.

Je medewerker ontvangt in principe een vervangingsinkomen via de RVA.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Medewerkers van minstens 55 jaar met een loopbaan van vijfentwintig jaar als loontrekkende, mogen hun prestaties verminderen tot aan hun pensioen. Vanaf 60 jaar kan dat zelfs met uitkering. In bepaalde situaties komen ook medewerkers vanaf 50 jaar in aanmerking om een landingsbaan te nemen. Het gaat om de volgende situaties:

  • Je onderneming bevindt zich in een herstructurering of in moeilijkheden.
  • De loopbaan van je medewerker voldoet aan de definitie van lange loopbaan.
    Je medewerker was tewerkgesteld in een zwaar beroep: vijf jaar gedurende de tien voorafgaande jaren, of zeven jaar gedurende de vijftien voorafgaande jaren;

Indien alle voorwaarden voldaan zijn en er een sectorale CAO voorhanden is, kan men hier de uitkering verkrijgen vanaf 55 jaar bij een 1/5 landingsbaan en vanaf 57 jaar bij een ½ landingsbaan. 

Tijdskrediet: vormen en voorwaarden

Er bestaan drie vormen van onderbreking voor tijdskrediet. Bij voltijds tijdskrediet onderbreekt je medewerker zijn prestaties volledig. Hij ontvangt geen bezoldiging van je onderneming. Bij halftijds tijdskrediet geniet hij een bezoldiging voor halftijdse prestaties. Bij tijdskrediet tot 1/5de, krijgt hij een bezoldiging op basis van 4/5de prestaties.

Om tijdskrediet te kunnen nemen, moet je medewerker minstens 24 maanden bij je bedrijf tewerkgesteld zijn. Daarop is één uitzondering: hij neemt tijdskrediet met motief onmiddellijk nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen.

De andere voorwaarden om tijdskrediet toe te kennen, zijn afhankelijk van de vorm. Naast 24 maanden anciënniteit, moet je medewerker tijdens de 12 voorafgaande maanden minstens 3/4de hebben gewerkt (voor halftijds tijdskrediet) of voltijds (voor tijdskrediet met 1/5de). Je medewerker moet ook de nodige bewijzen voorleggen om het motief van opleiding of zorg te staven.

Educatief verlof

Medewerkers die een erkende opleiding volgen, kunnen daarvoor educatief verlof (in Wallonië en Brussel) of Vlaams Opleidingsverlof (vanaf september 2019 in Vlaanderen) aanvragen. Ze ontvangen ondertussen hun normale bezoldiging, waarvan een deel door de overheid wordt terugbetaald.

In 2018 nam 1,85 % van de medewerkers educatief verlof; in 2013 was dat nog 2,31%. De opname is laag en vertoont een dalende trend ondanks het belang van opleiding in een veranderende arbeidsmarkt. De opname verschilt ook naargelang de regio en de omvang van de onderneming. De opname van educatief verlof is een recht van de werknemer (wanneer de voorwaarden zijn  vervuld), maar de onderneming kan er wel een collectieve planning rond uitwerken.

Bij educatief verlof komen een aantal administratieve verplichtingen kijken, zoals:

  • getuigschrift van regelmatige inschrijving: voor 15 oktober of binnen de 15 dagen na inschrijving;
  • getuigschrift van nauwgezetheid: effectieve lesuren, gevolgde lesuren, afwezigheden, …;
  • aangifte van schuldvordering en individuele steekkaart per medewerker om terugbetaling te vragen aan de overheid.

In Vlaanderen wijzigt de regelgeving en het administratief proces ingrijpend vanaf september 2019. Vanaf dan krijgt elke werknemer die in dat gewest wordt tewerkgesteld er recht op 125 uur opleidingsverlof om in te zetten op arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen. Voor de administratieve afhandeling ervan ontwikkelt de Vlaamse overheid een nieuw digitaal platform.

Acerta biedt formules om de administratie te verwerken voor de werkgever, ondersteuning te bieden bij de wetswijzigingen én de follow-up van de medewerkers.

Schenking van conventioneel verlof

Je medewerkers kunnen afwezigheidsdagen die géén wettelijke vakantiedagen zijn, afstaan aan een collega met een zorgbehoevend kind mits een aantal voorwaarden voldaan zijn. Schenking van conventioneel verlof kan uitsluitend als de sociale partners daarover afspraken hebben gemaakt op sectorniveau. Het is de medewerker met een zorgbehoevend kind die de aanvraag moet doen. Tijdens het verlof wordt de arbeidsovereenkomst geschorst met behoud van loon. De maximale duur bedraagt twee weken, maar is hernieuwbaar. Als werkgever moet je de anonimiteit van de schenkers garanderen.

Expertise nodig om een bepaalde vorm van verlof correct toe te kennen?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp