Vorige

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

25 november 2021 Annick Mussen Werkgevers

De regering maakte onlangs haar plannen bekend om het huidige belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België, grondig te hervormen vermoedelijk vanaf 1 januari 2022. Acerta geeft je een beknopt overzicht van wijzigingen op basis van het huidige wetsontwerp.

Leestijd: Later lezen?

Op wie heeft deze verandering een impact?

Op basis van de huidige ontwerpteksten, zal het nieuwe Bijzondere Belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen (BBIB) toegepast kunnen worden voor werknemers en bedrijfsleiders die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De medewerker wordt buiten België aangeworven door een onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep (incl. vzw).
 • De medewerker moet een bruto jaarloon van € 75.000 of meer ontvangen, voordelen van alle aard en bonussen inbegrepen.
 • De medewerker mag tijdens de laatste 5 jaren voor de aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben.
 • De medewerker hoeft niet langer over bijzondere vaardigheden te beschikken, en Belgische onderdanen komen ook in aanmerking.

Naast het BBIB wordt er voor onderzoekers een Bijzonder Belastingstelsel voor Ingekomen Onderzoekers (BBIO) ingevoerd. Deze “onderzoekers” zullen bepaalde diploma’s en/of beroepservaring (minimum 10 jaar) moeten kunnen voorleggen en werkzaam zijn binnen een laboratorium of onderneming die één of meerdere programma’s inzake O&O voert, maar voor het overige zijn de voorwaarden minder streng:

 • De medewerker wordt buiten België aangeworven door een Belgische onderneming. Deze Belgische onderneming, vaste inrichting of vzw dient niet noodzakelijk deel uit te maken van een multinationale groep.
 • Er geldt geen minimum loon.

Enkel werknemers kunnen in aanmerking komen voor het BBIO. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten.

De ingekomen belastingplichtige/ingekomen onderzoeker dient jaarlijks een woonplaatsverklaring voor te leggen van de belastingadministratie van zijn woonland. Indien hij dit niet doet zal hij in België in de personenbelasting belast worden in plaats van in de belasting van niet-inwoners.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022 voor werkgevers die het BBIB/BBIO wensen toe te passen?

De werkgever zal nog steeds een aanvraagdossier moeten indienen maar nu binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf indiensttreding (in het huidige systeem 6 maanden).

Jaarlijks zal de werkgever ook een nominatieve lijst bezorgen aan de FOD Financiën met gegevens over de medewerkers die van het BBIB/BBIO genoten hebben tijdens dat jaar.

De toepassing van het BBIB/BBIO wordt beperkt in de tijd tot maximaal 5 jaar; in bepaalde situaties kan dit verlengd worden met nog 3 jaar extra. Het ‘nieuwe’ bijzondere belastingstelsel kan behouden blijven indien er een verandering van werkgever is.

Welke voordelen zijn er verbonden aan het BBIB/BBIO?

30% van het loon van de medewerker onder het BBIB/BBIO - met een maximum van € 90.000 per jaar – zal aanzien worden als kost eigen aan de werkgever.

Bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten), kunnen belastingvrij vergoed worden door de werkgever, bovenop de grens van € 90.000.

Wat betekent dit voor de bestaande buitenlandse kaderleden die van het huidige bijzondere belastingstel genieten?

De invoering van het BBIB/BBIO gaat gepaard met het uitdoven van het huidige bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België.

Het huidige bijzondere aanslagstelsel blijft vermoedelijk van toepassing tot 31 december 2023 voor werknemers die in het huidige stelsel zitten. Vanaf 1/01/2024 kan het ‘huidige’ stelsel vermoedelijk niet meer toegepast worden.

Er wordt een “opt in” periode voorzien voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België – voor zover ze minder dan 5 jaar van dit stelsel genieten op 1 januari 2022. Zij kunnen een laatste aanvraag indienen, uiterlijk op 30 juni 2022, om onder het nieuwe BBIB/BBIO te vallen voor de resterende termijn van de maximale 5 jaar (eventueel verlengbaar met 3 jaar) die beoogd wordt door het BBIB/BBIO, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden van het ‘nieuwe’ BBIB/BBIO.

Indien er een aanvraag wordt ingediend om over te stappen naar het BBIB/BBIO en er een negatieve beslissing volgt vanwege de Belgische belastingadministratie, dan mag het ’huidige’ bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden ook niet langer toegepast worden. Kijk dus of er aan het ‘nieuwe’ BBIB/BBIO voldaan wordt vooraleer er een
aanvraag wordt ingediend.

Het verlies van het ‘huidige’ bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België, heeft als gevolg dat zij Belgisch inwoner worden, en in België belast zullen worden op hun wereldwijde inkomen.

Opt in, opt out, behoud huidige stelsel?

Overweeg je momenteel om nieuwe werknemers vanuit het buitenland aan te trekken, maar twijfel je wat te doen op vlak van aanvraag van het statuut voor buitenlandse kaderleden/specialisten tijdelijk tewerkgesteld in België dan wel BBIB/BBO?

We geven je een aantal denkpistes:

 1. Indien je nieuwe medewerkers wenst aan te werven die niet voldoen aan de voorwaarden voor het BBIB / BBIO, maar wel voldoen aan de voorwaarden van het huidige bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, raden wij aan om deze nog in 2021 aan te werven en nog voor 31 december 2021 een aanvraag voor het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België in te dienen.
 2. Voldoen jouw huidige buitenlandse kaderleden/specialisten wel aan de voorwaarden voor het BBIB / BBIO, zal bepalend zijn hoe lang deze buitenlandse kaderleden/specialisten reeds van dit stelsel genieten en hoe groot de huidige voordelen voor deze medewerkers zijn.
  Indien jouw huidige buitenlandse kaderleden/specialisten reeds langer dan 5-8 jaar van dit stelsel genieten, raden wij aan om dit statuut te behouden tot 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 zullen zij niet langer van dit statuut genieten, zonder nog aanspraak te kunnen maken op het BBIB / BBIO.
  Voor periodes korter dan 5 jaar moet nagegaan worden of de toepassing van het BBIB / BBIO interessanter is of niet.
 3. Voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2022 dien je uitsluitend na te gaan of het BBIB / BBIO kan toegepast worden. Er kunnen vanaf 2022 geen nieuwe aanvragen voor het ‘huidige’ bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden ingediend worden.

Heb je vragen over de toepassing van het BBIB/BBIO?

Heb je vragen over de mogelijke toepassing van het BBIB/BBIO op nieuwe medewerkers? Wens je na te gaan of je huidige medewerkers onder bijzonder aanslagstelsel als buitenlands kaderlid kunnen overgaan naar het BBIB/BBIO? Wens je de financiële impact op voorhand te becijferen ?

Neem dan zeker contact op met de experten Tax & International van Acerta Consult, +32 2 773 16 62 of international@acerta.be.

Contacteer ons

Deel dit artikel

acerta-annick-mussen.png

Geschreven door Annick Mussen

Senior Consultant, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

(Hoe) kan je een Oekraïner in dienst nemen?
Werkgevers

(Hoe) kan je een Oekraïner in dienst nemen?

16 december 2022

Sinds het conflict tussen Oekraïne en Rusland zijn er meer Oekraïners aan de slag op de Belgische arbeidsmarkt. Hoe kan je een Oekraïner in dienst nemen?

Lees meer
België en Luxemburg breiden het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen thuiswerk
Werkgevers

België en Luxemburg breiden het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen thuiswerk

21 september 2021 Christophe Hameeuw

Vanaf 2022 mogen werknemers die over de grens werken tussen België en Luxemburg 34 dagen telewerken. Daarmee breidt het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen.

Lees meer
Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan
Werkgevers

Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan

03 december 2020 Christophe Hameeuw

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode en verandert de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Welke impact heeft de brexit op jouw organisatie?

Lees meer