Vorige

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023 Werkgevers
Christophe Hameeuw

Sinds 1 januari 2022 werd het belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten vervangen door een nieuw bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers. De invoering van deze nieuwe “BBIB” en “BBIO” stelsels gaat gepaard met de uitdoving van het belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten tegen 31 december 2023.  Acerta geeft je een beknopt overzicht van wijzigingen.

Leestijd: Later lezen?

Op wie heeft deze verandering een impact?

Het nieuwe Bijzondere Belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen (BBIB) wordt toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De medewerker wordt buiten België aangeworven door een onderneming die ingeschreven is in de KBO (incl. vzw en instellingen van openbaar nut);
 • De medewerker moet een bruto jaarloon van € 75.000 of meer ontvangen, voordelen van alle aard en bonussen inbegrepen;
 • De medewerker mag tijdens de laatste 5 jaren voor de aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben;
 • De medewerker hoeft niet langer over bijzondere vaardigheden te beschikken, en Belgische onderdanen komen ook in aanmerking.

Naast het BBIB wordt er voor onderzoekers een Bijzonder Belastingstelsel voor Ingekomen Onderzoekers (BBIO) ingevoerd. Deze “onderzoekers” zullen bepaalde diploma’s en/of beroepservaring (minimum 10 jaar) moeten kunnen voorleggen en werkzaam zijn binnen een laboratorium of onderneming die één of meerdere programma’s inzake O&O voert, maar voor het overige zijn de voorwaarden minder streng:

 • De medewerker wordt buiten België aangeworven door een onderneming die ingeschreven is in de KBO (incl. vzw en instellingen van openbaar nut);
 • Er geldt geen minimum loon.

Enkel werknemers kunnen in aanmerking komen voor het BBIO. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten.

De ingekomen belastingplichtige/ingekomen onderzoeker dient jaarlijks een woonplaatsverklaring voor te leggen van de belastingadministratie van zijn woonland. Indien hij dit niet doet zal hij in België in de personenbelasting belast worden in plaats van in de belasting van niet-inwoners.

Wat is er sinds 1 januari 2022 veranderd voor werkgevers die het BBIB/BBIO wensen toe te passen?

De werkgever zal nog steeds een aanvraagdossier moeten indienen maar nu binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf indiensttreding (in het huidige systeem 6 maanden).

Jaarlijks zal de werkgever ook een nominatieve lijst bezorgen aan de FOD Financiën met gegevens over de medewerkers die van het BBIB/BBIO genoten hebben tijdens dat jaar.

De toepassing van het BBIB/BBIO wordt beperkt in de tijd tot maximaal 5 jaar; in bepaalde situaties kan dit verlengd worden met nog 3 jaar extra. Het ‘nieuwe’ bijzondere belastingstelsel kan behouden blijven indien er een verandering van werkgever is.

Welke voordelen zijn er verbonden aan het BBIB/BBIO?

30% van het loon van de medewerker onder het BBIB/BBIO - met een maximum van € 90.000 per jaar – zal aanzien worden als kost eigen aan de werkgever.

Bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten), kunnen belastingvrij vergoed worden door de werkgever, bovenop de grens van € 90.000.

Wat betekent dit voor de bestaande buitenlandse kaderleden die van het huidige bijzondere belastingstel genieten?

De invoering van het BBIB/BBIO gaat gepaard met het uitdoven van het huidige bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België.

Het huidige bijzondere aanslagstelsel blijft vermoedelijk van toepassing tot 31 december 2023 voor werknemers die in het huidige stelsel zitten. Vanaf 1/01/2024 kan het ‘huidige’ stelsel vermoedelijk niet meer toegepast worden.

Er werd een “opt in” periode voorzien voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België – voor zover ze minder dan 5 jaar van dit stelsel genieten op 1 januari 2022. Zij konden een laatste aanvraag indienen, uiterlijk op 30 september 2022, om onder het nieuwe BBIB/BBIO te vallen voor de resterende termijn van de maximale 5 jaar (eventueel verlengbaar met 3 jaar) die beoogd wordt door het BBIB/BBIO, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden van het ‘nieuwe’ BBIB/BBIO.

Indien er een aanvraag wordt ingediend om over te stappen naar het BBIB/BBIO en er een negatieve beslissing volgt vanwege de Belgische belastingadministratie, dan mag het ’huidige’ bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden ook niet langer toegepast worden. Kijk dus of er aan het ‘nieuwe’ BBIB/BBIO voldaan wordt vooraleer er een
aanvraag wordt ingediend.

Het verlies van het ‘huidige’ bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België, heeft als gevolg dat zij Belgisch inwoner worden, en in België belast zullen worden op hun wereldwijde inkomen.

Opt in, opt out, behoud huidige stelsel?

Overweeg je momenteel om nieuwe werknemers vanuit het buitenland aan te trekken, maar twijfel je wat te doen op vlak van aanvraag van het statuut voor buitenlandse kaderleden/specialisten tijdelijk tewerkgesteld in België dan wel BBIB/BBO?

We geven je een aantal denkpistes:

 1. Indien je nieuwe medewerkers wenst aan te werven die niet voldoen aan de voorwaarden voor het BBIB / BBIO, maar wel voldoen aan de voorwaarden van het huidige bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, raden wij aan om deze nog in 2021 aan te werven en nog voor 31 december 2021 een aanvraag voor het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden/specialisten, tijdelijk tewerkgesteld in België in te dienen.
 2. Voldoen jouw huidige buitenlandse kaderleden/specialisten wel aan de voorwaarden voor het BBIB / BBIO, zal bepalend zijn hoe lang deze buitenlandse kaderleden/specialisten reeds van dit stelsel genieten en hoe groot de huidige voordelen voor deze medewerkers zijn.
  Indien jouw huidige buitenlandse kaderleden/specialisten reeds langer dan 5-8 jaar van dit stelsel genieten, raden wij aan om dit statuut te behouden tot 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 zullen zij niet langer van dit statuut genieten, zonder nog aanspraak te kunnen maken op het BBIB / BBIO.
  Voor periodes korter dan 5 jaar moet nagegaan worden of de toepassing van het BBIB / BBIO interessanter is of niet.
 3. Voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2022 dien je uitsluitend na te gaan of het BBIB / BBIO kan toegepast worden. Er kunnen vanaf 2022 geen nieuwe aanvragen voor het ‘huidige’ bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden ingediend worden.

Heb je vragen over de toepassing van het BBIB/BBIO?

Heb je vragen over de mogelijke toepassing van het BBIB/BBIO op nieuwe medewerkers? Wens je na te gaan of je huidige medewerkers onder bijzonder aanslagstelsel als buitenlands kaderlid kunnen overgaan naar het BBIB/BBIO? Wens je de financiële impact op voorhand te becijferen ?

Neem dan zeker contact op met de experten Tax & International van Acerta Consult, +32 2 773 16 62 of international@acerta.be.

Contacteer ons

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Aanpassing economisch immigratiebeleid: wat moet je weten?

27 maart 2024
Christophe Hameeuw

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering een aangepast economisch immigratiebeleid goedgekeurd. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wat verandert er en wat blijft behouden? Ontdek het in onze blog.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

(Hoe) kan je een Oekraïner in dienst nemen?

16 december 2022

Sinds het conflict tussen Oekraïne en Rusland zijn er meer Oekraïners aan de slag op de Belgische arbeidsmarkt. Hoe kan je een Oekraïner in dienst nemen?

Lees meer