Vorige

Re-integratietraject 2.0: nieuwe reglementering vanaf oktober 2022

29 september 2022 Werkgevers
Miet Vanhegen

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers wijzigt vanaf 1 oktober 2022. De wijzigingen kaderen in het bredere hervormingsplan rond de aanpak van langdurig zieken. We geven je een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden van het re-integratietraject 2.0.

Leestijd: Later lezen?

Re-integratietraject 2.0: nieuwigheden

1. Nieuwe informatieplicht

Er komt een nieuwe informatieplicht, die inhoudt dat de preventieadviseur-arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan)  zo snel mogelijk contact moet nemen met de arbeidsongeschikte werknemer om deze te informeren over de mogelijkheden bij werkhervatting, nl. een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

2. Ook bij arbeidsongevallen en beroepsziekte

Het re-integratietraject kan onder bepaalde voorwaarden ook worden opgestart bij arbeidsongevallen en beroepsziekte.

3. Aanvraag door werkgever of werknemer

Het verzoek om een re-integratietraject op te starten kan nu nog maar door twee partijen gebeuren, nl. door de werkgever en door de werknemer. Het traject kan niet meer opgestart worden door de adviserend arts van het ziekenfonds.

4. Vereenvoudiging van re-integratiebeoordelingen

Er komt een vereenvoudiging van de re-integratiebeoordelingen van de preventieadviseur-arbeidsarts. In plaats van vijf beslissingen (A,B,C,D,E) wordt het aantal beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling beperkt tot drie beslissingen (A,B,C):

  • Beslissing A: de werknemer is tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of ander werk is mogelijk.
  • Beslissing B: de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of ander werk is mogelijk.
  • Beslissing C: het is om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk om een re-integratieboordeling te doen. Dit betekent dat het re-integratietraject is beëindigd en ten vroegste 3 maanden na de beslissing opnieuw kan worden opgestart. Hierbij wordt er ook meer ingezet op het belang van werkpostaanpassingen en op aangepast of ander werk dat rekening houdt met de mogelijkheden en de gezondheidstoestand van de werknemer.
5. Aanpassing termijnen

Verschillende termijnen zijn aangepast, zoals de termijn voor de re-integratiebeoordeling; de termijn voor het opstellen van een re-integratieplan of gemotiveerd verslag en de  beroepstermijn.

6. Verplichtingen van werkgever

De verplichtingen van de werkgever bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk en het opmaken van een re-integratieplan worden verduidelijkt en versterkt.

7. Wijzigingen collectief re-integratiebeleid

Er zijn eveneens enkele wijzingen aangebracht aan de bepalingen rond het collectief re-integratiebeleid. Er wordt verduidelijkt welke elementen in het jaarlijkse evaluatieverslag van de arbeidsarts moeten worden opgenomen. Vanaf 1 oktober moet de werkgever bovendien in het kader van de jaarlijkse evaluatie van het collectief re-integratiebeleid een document opmaken (en bezorgen aan het comité) met geanonimiseerde en geglobaliseerde elementen uit de opgemaakte re-integratieplannen en gemotiveerde verslagen.

8. Medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject

Het is d e bedoeling om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht los te koppelen van het re-integratietraject. Het re-integratietraject 2.0 is dan ook een eerste stap om medische overmacht van re-integratie los te koppelen, maar ook de regelgeving over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht zal aangepast moeten worden. Die aanpassing werd recent voorgelegd aan het parlement en moet nog de parlementaire procedure doorlopen. Daarom zal de nieuwe procedure medische overmacht nog niet in werking treden op 1 oktober, maar pas op het ogenblik dat dit nieuwe artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet in werking treedt. Tot dan blijven de bestaande regels omtrent medische overmacht van toepassing.

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2022. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende re-integratietrajecten. Dit betekent dat de nieuwe regels vanaf 1 oktober onmiddellijk van toepassing zullen zijn op de lopende re-integratietrajecten, aangezien de verschillende fases van het traject (re-integratiebeoordeling bij de preventieadviseur-arbeidsarts, onderzoek en overleg door werkgever) op zich niet wijzigen.

Wat houdt dit in? De preventieadviseur-arbeidsarts moet bijvoorbeeld voor een re-integratieverzoek dat vóór 1 oktober ingediend werd, maar waarvoor hij nog geen beslissing heeft genomen, na 1 oktober meteen de nieuwe beslissingen (A, B, C) nemen i.p.v. de oude beslissingen (A, B, C, D of E). Als de beslissing van de arbeidsarts reeds genomen en overgemaakt is vóór 1 oktober, blijft deze geldig en zal de werkgever de nieuwe termijnen moeten toepassen om een plan of verslag op te maken.

Bron: KB 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (BS 20 september 2022)

Professionele steun voor de re-integratie van medewerkers

Je medewerkers weer aan het werk zetten na een langdurige ziekte pak je best stapsgewijs aan. Acerta helpt je stap voor stap.

Laat je ondersteunen

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer