Vorige

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?

17 maart 2023 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

De Groep van Tien bereikte op 15 maart 2023 een akkoord over verschillende dossiers zoals de eindeloopbaanstelsels, de relance overuren en fiscaal gunstige overuren en de aanvullende pensioenen.

In een volgende stap wordt dit akkoord aan de regering en aan de achterban voorgelegd. Wij geven je alvast de belangrijkste krijtlijnen mee.

Leestijd: Later lezen?

Relance-overuren en fiscaal voordelige overuren

Relance-overuren

Het sociaal akkoord voorziet een verlenging van de mogelijkheid om tot maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren per kalenderjaar per werknemer. Concreet zijn er dat maximum 100 van het basiscontingent van gewone vrijwillige overuren (dus 20 minder dan in normale omstandigheden) en 120 extra vrijwillige overuren daarbovenop die men de ‘relance-overuren’ noemt. In tegenstelling tot de vrijwillige overuren binnen de context van het basiscontingent, zijn deze relance-overuren vrij van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.          
 
Het basiscontingent moet trouwens niet opgebruikt zijn vooraleer je het systeem van de relance-overuren kan benutten. Werkgever en werknemer kunnen dus perfect overeenkomen om onmiddellijk vrijwillige relance-overuren te presteren.

De mogelijkheid tot het laten presteren van 120 relance-overuren bestond reeds in het verleden als een tijdelijke maatregel die op 31 december 2022 afliep. Er zou nu een verlenging van deze maatregel voorzien worden tot en met 30 juni 2025.

Fiscaal voordelige overuren

Wanneer werknemers overuren presteren waarvoor een wettelijke overloontoeslag geldt, genieten zowel de werknemer zelf als zijn werkgever een fiscaal voordeel. Standaard geldt dit fiscale voordeel voor de eerste 130 overuren per kalenderjaar. Dit aantal werd in het verleden al tijdelijk verhoogd tot 180 overuren per kalenderjaar, maar de maatregel zou aflopen op 30 juni 2023. Er zou nu een verlenging van de maatregel voorzien worden tot en met 30 juni 2025. Aan het verhoogde contingent van 360 uren voor de horecasector wijzigt niets.

Economische werkloosheid voor bedienden

Een onderneming die erkend is als een onderneming in moeilijkheden kan bedienden tijdelijk werkloos stellen omwille van economische redenen indien dit voorzien is in een sectorale cao, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan. CAO nr. 159 van de Nationale Arbeidsraad (geldig tot en met 30 juni 2023) biedt een suppletief vangnet voor ondernemingen in moeilijkheden die niet kunnen terugvallen op een cao of een ondernemingsplan. CAO nr. 159 voorziet daarnaast dat de werkgever een toeslag van 5,63 euro per dag werkloosheid moet betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

De sociale partners zijn overeengekomen om CAO nr. 159 te verlengen tot 30 juni 2025. De toeslag van 5,63 euro per dag wordt geïndexeerd op datum van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO en eveneens op 1 januari 2024 en 1 januari 2025.

Aanvullende pensioenen

De sociale partners vragen de regering om tot 2028 geen wijzigingen te voorzien in de (para)fiscale behandeling van de premies tijdens de loopbaan en de uitbetaling van de aanvullende pensioenprestaties op pensioenleeftijd, dat om de harmonisatie van de aanvullende pensioenregelingen tussen arbeiders en bedienden te kunnen realiseren tegen 2030 en een verdere verbreding en verdieping in de tweede pensioenpijler mogelijk te maken.

Daarnaast wordt er een oplossing uitgewerkt voor de bijzondere RIZIV- en solidariteitsbijdrage op de aanvullende pensioenen en voor de administratieve opvolging voor de medewerkers met lage verworven reserves of met kortlopende contracten.

Verlenging eindeloopbaanstelsels

Stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het algemeen SWT-stelsel (62 jaar) en de bijzondere stelsels (lange loopbaan en zwaar beroep op 60 jaar enerzijds en medische reden op 58 jaar anderzijds) worden onder dezelfde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden verlengd tot en met 30 juni 2025. Ook de regels m.b.t. de aangepaste beschikbaarheid van SWT’ers worden ongewijzigd verlengd tot en met december 2026.

Verder is ook besloten dat de SWT-vergoedingen zullen worden geïndexeerd op voorwaarde dat de bijzondere werkgeversbijdrage op de bedrijfstoeslag (ook Decava genoemd) enkel op nieuwe SWT-regelingen zal worden toegepast.

Landingsbanen

Een werknemer kan een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5 vanaf 55 jaar. Hij kan hiervoor pas een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vormen van landingsbaan waar de landingsbaan bij de werkgever al mogelijk is vanaf 50 jaar. Het gaat om werknemers die een zwaar beroep of een lange loopbaan hebben uitgeoefend of werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. De Groep van 10 heeft nu besloten dat de bestaande regeling wordt verdergezet tot 30 juni 2025 waardoor deze bijzondere landingsbanen met uitkering mogelijk zullen blijven vanaf 55 jaar, voor zowel 1/2 als 1/5 landingsbaan.

Bovendien zou er een specifieke landingsbaanregeling komen voor doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven. Voor hen zou het mogelijk worden om al in een bijzondere landingsbaan te stappen met uitkering vanaf 55 jaar, wegens het uitoefenen van een lange loopbaan van 25 jaar in plaats van de gebruikelijke 35 jaar.

Verdere verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

Het sociaal akkoord herbevestigt de afspraak dat het GGMMI vanaf 1 april 2024 en vanaf 1 april 2026 telkens verhoogd wordt met 35 euro bruto. Ook vanaf 1 april 2028 zien de sociale partners een verhoging mogelijk mits een aantal randvoorwaarden zijn voldaan.  

Andere beslissingen

Tot slot werden ook de volgende maatregelen genomen:

  • het behoud van de boete van 1.800 euro wegens het niet aanbieden van outplacementbegeleiding;
  • de verlenging van de innovatiepremie;
  • de financiering en verduurzaming van de derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer naar het werk.  

Eind vorig jaar beslist de regering dat de loonmarge 0% bedraagt. Ondernemingen zullen wel een koopkrachtpremie kunnen toekennen als ze in 2022 hoge of uitzonderlijke winst boekten. Meer daarover lees je hier.

Uiteraard blijft Acerta de uitwerking van het sociaal akkoord op de voet volgen en erover communiceren, zodat je met kennis van zaken en zonder tijd te verliezen de juiste beslissingen kan nemen voor jouw onderneming en jouw medewerkers.

Sociaal-juridische updates binnen handbereik?

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever moet je altijd op de hoogte blijven van de vernieuwende regelgeving. Schrijf je daarom in voor onze maandelijkse updates en/of ontdek onze sociaal-juridische databank Trefzeker.

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?
Werkgevers

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?

17 maart 2023 Johan Weemaes

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe ontslagregeling voor wie statutair in dienst is bij een provinciebestuur, een Vlaamse stad, gemeente of een OCMW-bestuur. De Ministerraad gaf alvast zijn goedkeuring aan het ontwerpdecreet.

Lees meer
Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen
Werkgevers

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen

09 maart 2023 Florence Cordonnier

Wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart.

Lees meer
Werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’: deadline nadert
Werkgevers

Werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’: deadline nadert

07 maart 2023 Tom Dirix

Sinds 2013 moet elke organisatie met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan opstellen. Welke verplichtingen houdt een werkgelegenheidsplan in voor jou als werkgever? En met welke timing moet je rekening houden?

Lees meer