Betalingsmoeilijkheden

Het lukt je moeilijk om je sociale bijdragen te betalen. Misschien heb je een tijdelijk probleem, misschien is het van langere duur.  En misschien heb je ook schulden bij andere instanties. Hoe geraak je eruit? De tips hieronder kunnen je misschien helpen.

Je bent niet meer in orde met je sociale zekerheid

Als je sociale bijdragen onbetaald blijven, kom je in de knoei met je sociale zekerheid. Een oplossing zoeken is dus belangrijk voor je ziekteverzekering, pensioen etc.

Als je meerdere schuldeisers  hebt, weeg dan goed af welke betalingen prioritair zijn. Geef je sociale bescherming niet te vlug prijs door je bijdragen op de lange baan te schuiven.

Je schuld groeit snel aan

Een openstaande schuld wordt snel groter. Zo verhoogt een onbetaalde kwartaalbijdrage op een jaar tijd met liefst 19% (3% op het einde van ieder kwartaal + 7% extra op het einde van het jaar). Van een sneeuwbaleffect gesproken! Laat dat niet gebeuren. Probeer toch nog geld vrij te maken om te betalen.

Anderen krijgen de rekening gepresenteerd

Als je zaakvoerder of werkend vennoot bent, moeten we je achterstallige bijdragen invorderen bij je (vroegere) vennootschap. Als je helper bent, moeten we aankloppen bij de zelfstandige, waarbij je helpt. Wacht niet af en zoek samen naar een faire regeling. 

Je krijgt een incassobrief wanneer je je sociale bijdragen voor meer dan 1 kwartaal niet hebt betaald. Een voorbeeld: je krijgt een incasso in 2024/3 als je je bijdrage van 2024/1 nog niet hebt betaald. Via deze weg herinneren we je eraan hoe belangrijk het is om je sociale bijdragen tijdig te betalen, ook wanneer je het moeilijk hebt.

Wat moet je doen?

Je betaalt de nog openstaande bijdragen best zo snel mogelijk. Respecteer daarbij de uiterste betaaldatum die op de brief staat. Op deze manier kan je verder blijven genieten van al je sociale rechten.

Wacht vooral niet te lang met het zoeken naar een oplossing. Wanneer je de bijdragen niet betaalt, komen je sociale rechten immers in het gedrang. Zo zal je ziekenfonds in 2024 niet langer tussenkomen voor je geneeskundige zorgen als je de bijdragen van 2022 nog niet volledig hebt betaald.

Als het echt niet lukt om je bijdragen tijdig te betalen, zoeken we samen naar een uitweg. 

Vraag een aanpassing van je bijdragen

Als je je voorlopige bijdragen niet kunt betalen, kan Acerta je bijdragen eventueel aanpassen. Je kunt een aanpassing aanvragen via deze webpagina. Lees eerst de informatie over de voorwaarden en de gevolgen van zo’n aanvraag zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Of een afbetalingsplan?

Als een bijdragevermindering geen optie is, kan je aan je Acertakantoor vragen om de afbetaling van je achterstallen te spreiden. Je kan de aanvraag snel en eenvoudig indienen via ons webformulier

Er komen verhogingen bij op het onbetaalde gedeelte, maar daarvoor kan je kwijtschelding vragen.

Ook kwijtschelding van de verhogingen is een optie

Als je de keerzijde van je afrekening bekijkt, merk je dat er in je achterstallen heel wat verhogingen zitten. Van die verhogingen kan je via  Acerta een kwijtschelding aanvragen. 

Deze kwijtschelding is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Je betaalt eerst de hoofdsom van de kwartalen waarvoor je de kwijtschelding vraagt. Dit is het bedrag op de keerzijde van je afrekening in de kolom “bijdrage”. Je hoeft de verhogingen niet te betalen.
  • Je doet een gemotiveerde aanvraag. Je voegt hiervoor een schriftelijke motivatie bij je aanvraag waarin je de reden opgeeft van de laattijdige betaling van je bijdragen (tijdelijke financiële moeilijkheden, energiecrisis, verhogingen na een afbetalingsplan, … ).
  • Je voegt voldoende bewijsstukken bij je aanvraag.
  • Doe je de aanvraag als hoofdelijke aansprakelijke? Vermeld dit duidelijk in je motivatie. Vermeld ook wie de sociale bijdragen betaald heeft.

Doe hier je aanvraag.

Wij sturen je aanvraag door naar het RSVZ, dat zal beslissen over de kwijtschelding. Na een kwijtschelding van de verhogingen blijf je volledig in orde met je sociaal statuut.

Vrijstelling van bijdragen

Via Acerta kan je ook een volledige vrijstelling van betaling aanvragen, zowel van de bijdragen als van de verhogingen. Je kunt 1 jaar teruggaan in de tijd: alle afrekeningen die je in die periode ontvangen hebt, komen in aanmerking voor een vrijstelling van betaling. Je moet aantonen dat je niet kunt betalen door tijdelijke moeilijkheden. Het is het RSVZ dat hierover beslist.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit hier doen.

Hou er wel rekening mee dat je je pensioenrechten verliest voor de vrijgestelde kwartalen. En je verliest het fiscaal voordeel van je VAPZ-bijdrage in het jaar van de vrijstelling.

Misschien is het beter om stop te zetten

Zelfstandige worden houdt altijd het risico in dat je zaak niet van de grond komt, dat het economisch klimaat gaat tegenzitten, dat je getroffen wordt door een tegenslag, enz. Soms moet je onder ogen zien dat je misschien best stopzet vooraleer de schuldenberg nog groter wordt. Acerta kan je dan helpen met het aanvragen van een vervangingsinkomen of ervoor zorgen dat je je sociale bescherming niet onmiddellijk verliest.

…. of zelfstandige in bijberoep te worden

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Een zelfstandige in bijberoep daarentegen betaalt 20,5% op zijn beroepsinkomen, zonder minimumbijdrage. Misschien kunnen we je voor de openstaande kwartalen het statuut van bijberoep toekennen waardoor je achterstallige bijdragen verminderen. Je moet dan wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Die kan je nalezen op onze webpagina over bijberoep of gelijkstelling met een bijberoep.

Raadpleeg een vertrouwenspersoon

Blijf niet alleen zitten met je financiële moeilijkheden. Spreek iemand aan die je vertrouwt en die een klankbord kan zijn. Een derde kan objectiever naar je situatie kijken en goede raad geven. Welke betalingen doe ik eerst? Welke aanvragen kan ik doen? 

Eventueel kan je je laten coachen door een professionele instantie, zoals:

  • Dyzo vzw: voor Vlaamse ondernemers met achterstallen
  • COm vzw: voor Brusselse ondernemers met achterstallen
  • Boeren-op-een-kruispunt vzw: voor land- en tuinbouwers  met financiële problemen
  • Je boekhouder of een andere financieel raadgever
  • Een schuldbemiddelaar van het OCMW

Soms is stopzetten onvermijdelijk. Hierna vindt je antwoorden over je bijdragen na de stopzetting, over je rechten op een vervangingsinkomen en over je sociale bescherming.

Geen sociale bijdragen meer

Je bent niet meer bijdrageplichtig vanaf het kwartaal na de stopzetting. Maar we kunnen je dossier niet zomaar afsluiten, de wet bepaalt wat je moet doen. Lees meer op deze webpagina.

Probeer wel je achterstallige bijdragen zo vlug mogelijk te betalen (of een vrijstelling aan te vragen), zeker als je na de stopzetting aanspraak maakt op een uitkering (zie hierna).

Vraag het overbruggingsrecht

Als je moet stopzetten door een tegenslag, kan je bij ons de ‘overbruggingsuitkering’ aanvragen (1 606,15 euro per maand voor een alleenstaande). De wet bepaalt welke tegenslagen in aanmerking komen: een gebeurtenis of beslissing met economische impact, natuurramp, brand, schade aan bedrijfsgoederen, allergie, faillissement of collectieve schuldenregeling.

Ook een stopzetting door economische moeilijkheden komt in aanmerking. Hiervoor moet je beroepsinkomen in de laatste 2 jaren onder de wettelijke grens liggen. Of je moet vrijstelling van bijdragen gekregen hebben of een leefloon genieten.

Samen met je overbruggingsuitkering, zorgen we ook dat je sociaal beschermd blijft.

Meer informatie op de volgende webpagina.

Stopzetting door ziekte

Als je moet stopzetten door arbeidsongeschiktheid (ongeval of aandoening) kan je een uitkering aanvragen bij je ziekenfonds. We zorgen er dan voor dat je sociale bescherming doorloopt. Lees meer op deze webpagina.

Blijf verzekerd via de voortgezette verzekering

Iedere zelfstandige die stopzet, ongeacht de reden, kan sociale bijdragen blijven betalen aan een verlaagd tarief en zo zijn sociale bescherming tijdelijk laten doorlopen. Vraag meer informatie aan je Acertakantoor (contactgegevens op je afrekening).