Vorige

Internationale tewerkstelling Nederland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Werkgevers
Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Nederland aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Nederland

Is er sprake van een lockdown?

Nee, er is geen sprake van een algemene lockdown. Echter, gezien het coronavirus ook in Nederland te veel ruimte heeft gekregen om zich opnieuw te verspreiden, is men in Nederland overgegaan tot want men een ‘gedeeltelijke’ lockdown noemt, door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Het advies van de Nederlandse overheid is dan ook dat het is cruciaal dat mensen 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen.

Andere maatregelen zijn, onder andere:

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Indien u toch op uw werklocatie bent houdt u 1,5 meter afstand van anderen;
 • U blijft thuis bij klachten die lijken op corona of als uw huisgenoot corona, koorts of benauwdheidsklachten heeft 
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer.
 • Uw werkgever kan u ook verplichten om een mondkapje te dragen
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Reis zo min mogelijk
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte

 

Inzake de arbeidsrelatie wordt dus gevraagd aan werknemers om zo veel mogelijk thuis te werken. Indien dit niet mogelijk is, moet iedereen “social distancing” in acht nemen en de nodige voorzorgmaatregelen nemen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. 

Kunnen kinderen naar school?

Het onderwijs ging echter weer normaal van start in september. Leerlingen en personeel op middelbare scholen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Iedereen op school krijgt het dringende advies een mondkapje te dragen buiten de les. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Indien de werknemer thuis niet kan werken omwille van opvang van de kinderen, dan kan de werknemer:

 • In sommige gevallen (betaald) calamiteitenverlof opnemen. Opgelet: hier zijn voorwaarden aan verbonden en slechts voor hooguit enkele dagen. Het loon wordt dan volledig doorbetaald.;
 • Vervolgens heeft de werknemer recht op 2 weken kortdurend zorgverlof. De werknemer kan dit bij de werkgever aanvragen. De werkgever dient dan 70% van het loon door te betalen met als minimum het wettelijk minimumloon. De 2 weken gelden voor een periode van 1 jaar.
 • In andere gevallen moeten afspraken gemaakt worden bijvoorbeeld door het opnemen van onbetaald verlof, het opnemen van vakantiedagen of met de werkgever overleggen of de werknemer bijvoorbeeld de niet gewerkte uren later kan inhalen.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

De werkgever kan onder voorwaarden beroep doen op een stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Sinds 18 maart is de regeling Werktijdverkorting vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze laatste regeling is ook reeds een paar keer aangepast.Per 1 oktober 2020 geldt NOW3.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie.

Onder voorwaarden kunnen werkgevers een terugbetaling van de loonsom met betrekking tot de minder gepresteerde uren. Maar werkgevers blijven verplicht om het loon door te betalen aan de werknemers in kwestie.

De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over het 1e tijdvak (oktober, november en december 2020) of 30% omzetverlies verwacht vanaf januari 2021 (tijdvakken  2 en 3) komt in aanmerking.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. 
 • Over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht,
 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).
 • Voor deelname aan NOW 3 die per 1 oktober geldt, maakt het niet uit of de werkgever wel of niet heeft deelgenomen aan de NOW1 (maart, april, mei) of de NOW2 (juni, juli, augustus, september). Als u vanaf 16 november voor de eerste keer een NOW-aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 oktober, 1 november, of  1 december. 

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

De belangrijkste maatregelen in dit verband zijn:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), waarbij zelfstandigen een aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud;
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.
 • Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.
 • Verstrekken van microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven
 • Klein krediet corona, s een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers.
 • De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. 
 • Eenvoudiger aanvragen van uitstel van betaling bij bijdragen via aanvraag belastingdienst.
 • Compensatieregeling voor landbouw, tuinbouw, visserijsector, culturele en creatieve sector, mediasector, … .

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Aanpassing economisch immigratiebeleid: wat moet je weten?

27 maart 2024
Christophe Hameeuw

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering een aangepast economisch immigratiebeleid goedgekeurd. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wat verandert er en wat blijft behouden? Ontdek het in onze blog.

Lees meer
Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023
Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer