Vorige

Nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen

25 januari 2023 Katleen Janssens Werkgevers

De Vlaamse regering heeft op 20 januari het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling definitief goedgekeurd. Als het rechtspositiebesluit gepubliceerd is, dan zet het de deur open voor een personeelsbeleid op maat bij lokale besturen.

Leestijd: Later lezen?

Wat is een rechtspositieregeling?

De rechtspositieregeling beschrijft de rechten en plichten van werknemers in dienst bij lokale overheden. Het gaat o.a. over de selectie van het personeel, de loopbaan, het salaris, vergoedingen, verloven en afwezigheden… Het besluit omvat de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling.

Verschillen statutairen en contractanten wegwerken

De nieuwe rechtspositieregeling helpt met het verder wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers, zoals de proeftijd, verlof en afwezigheden. Naast het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling wil de Vlaamse regering ook werk maken van een nieuwe ontslagregeling voor statutairen. Dit is dan weer een uitwerking van de belofte uit het regeerakkoord 2019-2024 om de ontslagregeling voor statutairen gelijk te stellen met die van contractanten. Het voorontwerp van decreet voor een ontslagregeling van statutairen werd op 10 november 2022 voor de tweede keer goedgekeurd en is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het zal nadien nog besproken worden in het Vlaams parlement.

Innovatieve uitbouw loonhuis

In het besluit voor de nieuwe rechtspositieregeling staan enkele vernieuwingen die verrassend innovatief zijn voor lokale besturen. Vlaanderen wil besturen ruimte geven om zelf een stelsel van salarisschalen op te maken binnen een vastgelegd kader. Dat geeft besturen de mogelijkheid om een functieclassificatiesysteem uit te werken met nieuwe functionele loopbanen en eigen regels rond doorstroming in die loopbanen. Diploma’s blijven belangrijk, maar ervaring kan een evenwaardig alternatief worden. Daarnaast is er een eerste aanzet tot de uitbouw van een cafetariaplan.

Re-integratie arbeidsongeschikte medewerkers

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers neemt toe, ook bij lokale besturen. Hoewel de federale regering al maatregelen neemt, wil ook de Vlaamse regering deze trend doen kenteren. In het nieuwe rechtspositiebesluit staan enkele elementen die de re-integratie moeten bevorderen. Een lokaal bestuur zal bijvoorbeeld kunnen afwijken van de eigen rechtspositieregeling voor individuele gevallen, bv. meer thuiswerk.

Meer autonomie voor lokale besturen

Lokale besturen krijgen meer autonomie, zodat ze een modern personeelsbeleid kunnen invoeren. Elk bestuur zal zelf invulling kunnen (en moeten) geven aan de basisregeling, weliswaar met respect voor de algemene beginselen behoorlijk bestuur. De weg ligt dus open naar een modern en wervend hr-beleid op maat van het lokaal bestuur en de medewerkers!

Volg de opleiding over deze nieuwe rechtspositieregeling

Experten in de sociale wetgeving lokale besturen, Katleen Janssens, Dirk Neefs en Johan Weemaes, lichten het besluit toe. Ze gaan dieper in op belangrijke wijzigingen, nieuwe vrijheidsgraden, opportuniteiten en gemiste kansen.

Meer info en inschrijven

Deel dit artikel

Katleen Janssens

Geschreven door Katleen Janssens

Senior Consultant, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet
Werkgevers

Beperking van de uitkeringen voor tijdskrediet

31 januari 2023 Amandine Boseret

Tijdskrediet met motief blijft mogelijk, maar het recht op aanvullende uitkeringen van de RVA wordt vanaf februari 2023 verminderd. Acerta vat de wijzigingen samen en beantwoordt de belangrijkste vragen naar aanleiding van deze ontwikkeling.

Lees meer
Koopkrachtpremie: wat weten we al?
Werkgevers

Koopkrachtpremie: wat weten we al?

30 januari 2023 Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Op 23 december 2022 keurde de regering het wettelijk kader van die premie een eerste keer goed op de ministerraad. Wat weten we momenteel al en wat zijn de volgende stappen?

Lees meer
Historisch hoge loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2023
Werkgevers

Historisch hoge loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2023

23 december 2022 Tom Dirix

Het loon van meer dan 500.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2023 met 11,08%. Het is de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment in januari in de sector. Wat betekent deze indexering?

Lees meer