Vorige

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024 Werkgevers
Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw werknemers. Acerta Consult geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in april.

Leestijd: Later lezen?

Verhoging GMMI

In juni 2021 besloten de sociale partners in de Groep van 10 om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), kort gezegd het brutominimumloon, in fases te verhogen. De concrete afspraak werd vastgelegd in cao nr. 43/15. Het minimumloon steeg een eerste keer op 1 april 2022. Dit gebeurt nu een tweede keer op 1 april 2024. Het GGMMI stijgt dan met 35,7 euro bruto per maand. Meer hierover vind je in ons bericht van 12 december 2023.    

Vermoedelijk (onder voorbehoud en zonder overschrijding van de spilindex eind maart) bedraagt het GGMMI vanaf 1 april 2024 2.029,88 euro (1.994,18 euro plus 35,7 euro).

De prognose van het Planbureau is het indexcijfer van april de spilindex zal overschrijden. Eind maart, nl. bij de publicatie van het indexcijfer, zullen we weten of de spil in maart dan wel in april wordt overschreden. De overschrijding van de spil zorgt voor een verhoging van het GGMMI met 2% vanaf de maand volgend op de maand van de overschrijding.

Merk op dat het (volledige) GGMMI niet van toepassing is op jongeren tussen 18 en 20 jaar die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst en op jongeren van 16 en 17 jaar tewerkgesteld met een gewone arbeidsovereenkomst. De degressieve percentages zoals bekrachtigd door de cao nr. 50 van 29 oktober 1991 blijven gelden, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt in de sector.

Sociale werkbonus - fiscale werkbonus – structurele vermindering

De regering voert de afspraak van de sociale partners uit. Ze engageert zich ertoe dat de nettolonen van werknemers met heel lage lonen zullen stijgen met 50 euro netto per maand.

Om het doel van 50 euro netto te bereiken, wordt de fiscale werkbonus voor de heel lage lonen opgetrokken. Deze verhoging kan enkel gerealiseerd worden door de sociale werkbonus op te splitsen in twee delen (A en B). Een eerste deel van de sociale werkbonus is van toepassing op de heel lage lonen (B) en een tweede deel op de iets hogere lonen (A). Het percentage van de fiscale werkbonus wordt verhoogd (van 33,14% naar 52,54%) en toegepast op het resultaat van deel B van de sociale werkbonus.

Op 18 maart 2024 werden de vereiste Koninklijke Besluiten m.b.t. de opsplitsing van de sociale werkbonus en de structurele vermindering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De loonbon van de werknemer moet vanaf 1 april 2024 zowel het bedrag van de sociale als de fiscale werkbonus vermelden. 

Om de extra kosten als gevolg van de verhoging van het GGMMI te compenseren, ontvangt de werkgever een bijkomende lage-lonenkorting via de aanpassing van de structurele vermindering. De zeer lage loongrens S2 verhoogt vanaf 1 april 2024.

Meer hierover vind je in onze berichten van 6 december 2024 en 12 december 2023.

Federal Learning Account (FLA)

De FLA is een digitale applicatie die alle relevante informatie met betrekking tot de opleidingen van werknemers inventariseert en beheert. Werknemers zullen op elk moment kunnen nagaan op hoeveel dagen en/of uren opleiding ze recht hebben en welk type opleiding.

Deze databank houdt ook een nieuwe verplichting in voor de werkgever, die consistent alle gegevens zal moeten invullen zodat de rechten van de werknemer kunnen worden vastgesteld.

Dit platform zou vanaf 1 april 2024 in een tijdelijke versie beschikbaar moeten zijn voor werkgevers. De verplichting zou echter pas vanaf 1 december 2024 van kracht zijn voor werkgevers.

Vind hier meer informatie over de FLA of schrijf in voor het webinar

Terug Naar Werk-fonds

De huidige verplichting voor de werkgever om outplacementbegeleiding ter waarde van 1800 euro aan te bieden indien hij zich, na het doorlopen van de procedure medische overmacht, eenzijdig op de definitieve arbeidsongeschiktheid beroept om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen, wordt in principe vanaf 1 april 2024 vervangen door de verplichting om datzelfde bedrag te storten in een Terug Naar Werk-fonds dat binnen het RIZIV zal worden opgericht.

De betrokken werknemers en andere personen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, zullen van dat fonds gebruik kunnen maken voor de inkoop van diensten op maat van hun behoeften bij gespecialiseerde en erkende dienstverleners. Ze krijgen een tussenkomst (in de vorm van een bon) van het “Terug Naar Werk-fonds” voor een bedrag van max. 1.800 euro

Daarnaast zal de WG uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht de volgende gegevens elektronisch moeten meedelen aan het RIZIV:

  • de naam van de werkgever, het identificatienummer van de Kruispuntbank van ondernemingen, het inschrijvingsnummer bij de RSZ, het bankrekeningnummer en de contactgegevens van de werkgever;
  • de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd.

De werkgever die bovenvermelde verplichtingen NIET nakomt, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2. Concreet betekent dit hetzij een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000.

Verschillende Koninklijke Besluiten moeten de wijze van kennisgeving en de wijze van betaling van de bijdrage door de werkgever, de criteria waaraan de dienstverleners moeten voldoen, de aanvraagprocedure bij het TNW-fonds, alsook de inwerkintreding van de maatregelen verder bepalen. We houden je op de hoogte zodra hier meer nieuws over is.

Lastenverlaging nacht- en ploegenarbeid: ploegenpremie opnemen in objectief document

De regelgeving rond de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor (al dan niet volcontinue) ploegenarbeid of nachtarbeid is gewijzigd vanaf 1 april 2022. Sinds die datum is (onder andere) vereist dat de ploegen- of nachtpremie voldoet aan een minimumdrempel opdat die premie recht zou geven op de toepassing van deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting.

Op dat moment werd ook aangekondigd dat de premie vanaf 1 april 2024 niet enkel die minimumdrempel moest bereiken maar ook opgenomen moest worden in een cao, in het arbeidsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst. Werkgevers kregen zo de tijd om, indien nodig, te voldoen aan deze vereiste. De overgangsperiode loopt dus af op 31 maart 2024. 

Meer informatie lees je hier

Flexi-jobs: wijzigingen op komst

Op 1 januari 2024 werd het systeem van de flexi-jobs uitgebreid en hervormd. Er zijn een heel aantal sectoren bijgekomen waarin flexi-jobs toegelaten zijn, en de regels en voorwaarden rond flexi-jobs zijn aangepast.

Kijk hier voor meer informatie over deze hervorming.

Sinds de hervorming hebben sectoren (behalve de sectoren waar flexi-jobs al mogen van vóór 2024) de mogelijkheid om een akkoord te sluiten over een opt-in of opt-out in het stelsel van de flexi-jobs.

  • Opt-in: betekent dat een sector waar flexi-werk momenteel niet toegelaten is, een akkoord kan sluiten om flexi-werk volledig of gedeeltelijk toe te laten.
  • Opt-out: betekent dat een sector waarin flexi-werk momenteel toegelaten is, een akkoord kan sluiten om flexi-werk volledig of gedeeltelijk uit te sluiten. Zo’n “opt-in” of “opt-out” moet wel worden bekrachtigd door een koninklijk besluit.

In 2024 kan een opt-in of opt-out op kwartaalbasis, vanaf 2025 enkel op jaarbasis. Dat betekent dat in 2024 op 1 april, 1 juli en 1 oktober nieuwe opt-ins of opt-outs in werking kunnen treden.

Verschillende sectoren zitten in een traject voor een opt-in of een opt-out. Zo wordt bekeken of en tegen wanneer flexi-jobs worden toegelaten in de Vlaamse kinderopvang en in het onderwijs. De sector van de begrafenisondernemingen (PC 320) heeft een akkoord gesloten om flexi-jobs vanaf 1 april 2024 te beperken tot functies waarvoor ook gelegenheidswerk mogelijk is (kortweg de dragers). En in PC 323 is er een akkoord om de dienstboden vanaf 1 april 2024 uit te sluiten van het toepassingsgebied van de flexi-jobs.

Die opt-ins en opt-outs moeten nog worden bekrachtigd door een koninklijk besluit, dat de voorwaarden en datum van inwerkingtreding zal vastleggen.

De actuele lijst van sectoren waarin flexi-jobs zijn toegelaten, vind je hier. Deze wordt bijgewerkt wanneer de vereiste koninklijke besluiten gepubliceerd zijn.

Welke zijn de voorwaarden waaraan jij en je flexi-jobber moeten voldoen? En welke formaliteiten moeten in orde worden gebracht? Vind de antwoorden op je vragen in de snelgids flexi-jobbers of schrijf in voor het webinar over flexi-jobs.  

Graag het hele jaar door op de hoogte blijven?

De wetgeving verandert regelmatig en heeft ongetwijfeld nog heel wat bijkomende veranderingen voor werkgevers in petto. Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Volg de sociaaljuridische updates van Acerta en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

De sociale verkiezingen: dag X+35

22 maart 2024
Nele Mertens

De sociale verkiezingen naderen hun eindpunt. De vakbonden hebben hun kandidaten officieel voorgedragen. Wat betekent dit voor deze werknemers?

Lees meer