Vorige

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024 Werkgevers
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Leestijd: Later lezen?

Verhoging van vrijgesteld bedrag voor mobiliteitspremie

Vanaf 1 juli 2024 stijgt het maximaal door de RSZ vrijgestelde bedrag voor de mobiliteitspremie tot 0,1929 euro per kilometer. Deze premie geldt voor werknemers die naar verschillende werklocaties moeten reizen, zoals bv. in de bouwsector of bij elektriciens. Na jaren van ongewijzigde tarieven, biedt deze aanpassing ruimte voor sectoren om hun sectorale regeling aan te passen.

Verplichte elektronische aanvraag voor uitkeringen bij loopbaanonderbreking

Vanaf 1 juli 2024 moeten alle aanvragen voor een uitkering bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, verplicht online worden ingediend bij de RVA. Deze verplichting geldt voor alle sectoren, met uitzondering van het onderwijs, waar deze op 1 oktober 2024 van kracht zal gaan. Om een soepele overgang mogelijk te maken, heeft de RVA een overgangsperiode van drie maanden ingesteld.

Een ‘kleine’ gemeenschappelijke interne preventiedienst oprichten wordt makkelijker

In sommige gevallen kan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk door verschillende ondernemingen samen opgericht worden. De formaliteiten om met zo’n gemeenschappelijke interne dienst te werken worden vanaf 1 juli vereenvoudigd. Zolang het over een ‘kleine’ interne dienst gaat.

Maar wat is precies een ‘kleine’ gemeenschappelijke interne dienst? De definitie luidt als volgt: een dienst die wordt opgericht door minder dan tien werkgevers, zonder dat deze groep werkgevers meer 2000 werknemers tewerkstelt, en zonder dat deze groep een eigen departement voor medisch toezicht zal hebben.

Voorwaarden en procedures voor sport- en cultuurcheques

Vanaf 1 juli 2024 gelden dezelfde voorwaarden voor elektronische sport- en cultuurcheques als voor elektronische maaltijd- en ecocheques. Deze cheques zijn een vorm van alternatieve verloning. Als werkgever kan je daarmee jouw werknemers een bezoldiging toekennen die zowel op fiscaal als op sociaal vlak gunstig is.

Vanaf 1 juli 2024 kunnen sport- en cultuurcheques onmiddellijk bij ontvangst gebruikt worden, en niet pas vanaf de maand juli zoals dat nu het geval is. Ze blijven 15 maand geldig én je werknemer kan binnen drie maanden na de vervaldag vragen om de cheque te heractiveren. De cheque is dan nog eens drie maanden geldig.

Pensioenbonus terug ingevoerd

De pensioenbonus is een financiële bonus om werknemers te belonen die langer werken dan de vervroegde pensioenleeftijd. De federale regering voert de pensioenbonus opnieuw in vanaf 1 juli 2024, voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025.

De pensioenbonus zal worden berekend voor werknemers die nog minstens zes maanden doorwerken na de vervroegde pensioenleeftijd.

Aanpassingen aan de sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels voor flexi-jobs veranderd. Vanaf 2024 kunnen elk kwartaal flexi-jobs in bijkomende (sub)comités worden toegestaan (opt-in) en uit andere sectoren worden uitgesloten (opt-out). Vanaf 2025 kan dit jaarlijks op 1 januari.

Dit zijn dit de sectoren waar er voor flexi-jobs vanaf 1 juli 2024 iets verandert:  

  • sector van de begrafenisondernemingen (PC 320): opt-out behalve voor de functies van de gelegenheidswerknemers;
  • sector van de binnenscheepvaart (PC 139): opt-in;
  • onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap, publieke en sport- en cultuursector (NACE-codes 93.1 of 90)  in de Duitstalige Gemeenschap: opt-in.

Op 1 juli 2024 treedt ook de beperking in werking van het toegelaten jaarlijkse volume van flexi-jobs bij werkgevers in de Vlaamse kinderopvang.

De sociale partners in PC 132 (ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken) hebben een akkoord gesloten over de opt-out van PC 132 uit het systeem van de flexi-jobs (cao van 22 mei 2024 betreffende de vraag tot uitsluiting van het toepassingsgebied van flexijobs (nr. 187913) (onbepaalde duur – vanaf 1 juli 2024)).

Veranderingen in het systeem van doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Een doelgroepvermindering is een RSZ-korting die je krijgt als je een werknemer uit een bepaalde doelgroep aanwerft.

  • Vanaf 1 juli verdwijnen zowel de bestaande doelgroepvermindering voor oudere werknemers als die voor laaggeschoolde jongeren. Er zijn wel overgangsmaatregelen.
  • Tegelijkertijd vallen de leeftijdsvoorwaarden weg voor de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring*.

Deze doelgroepvermindering wordt met andere woorden uitgebreid. Elke werknemer vanaf 18 jaar die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft komt in aanmerking.
* personen die de afgelopen 2 jaar nooit langer dan 3 maanden onafgebroken aan het werk waren.

Wijzigingen van de werkgelegenheidssteun in het Brussels Gewest

  • De voorwaarden voor de vermindering voor oudere werknemers worden strenger. Zo geldt die enkel voor werknemers van 61 tot 66 jaar en het maximum brutokwartaalloon daalt naar 8.000 euro.
  • Er wordt vanaf 1 juli 2024 een bijkomende categorie gecreëerd voor de werkuitkering Activa Brussels. Het gaat om niet-werkende werkzoekenden jonger dan 30 (en niet in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger dan een diploma lager secundair onderwijs) of ten minste 57 jaar die voordien al de uitkeringen genoten van de gewone Activa.Brussels. Zij hebben vanaf 1 juli 2024 recht op dezelfde verhoogde werkuitkeringen als werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid.

Nieuwe regels over sancties bij sociaalrechtelijke inbreuken

Op 1 juli 2024 treden verschillende wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek in werking. Een eerste nieuwigheid is de verhoging van de boetes die kunnen worden opgelegd voor de zwaarste inbreuken tegen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Verder wordt het sanctieniveau van sommige inbreuken aangepast (verhoogd of verlaagd). Sommige andere inbreuken worden zelfs niet langer strafrechtelijk of met een administratieve geldboete bestraft. Er zijn ook enkele nieuwe inbreuken en sanctiebepalingen, bijvoorbeeld bij niet-naleving van de verplichtingen rond glijdende uurroosters. Ook op het vlak van beleid en inspectie zijn er diverse wijzigingen.

Graag het hele jaar door op de hoogte blijven?

De wetgeving verandert regelmatig en heeft ongetwijfeld nog heel wat bijkomende veranderingen voor werkgevers in petto. Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Volg de sociaaljuridische updates van Acerta Consult en/of duik in ons ‘Trefzeker’ platform voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Amandine Boseret_acerta

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat als je werknemer vastzit op zijn vakantiebestemming?

22 juli 2024
Dries Rutten

De zomer is volop aan de gang en dat betekent voor veel werknemers maar één ding: tijd voor vakantie! Hoewel de meesten onder hen na een ontspannen periode terugkeren met opgeladen batterijen, kan het ook voorvallen dat een werknemer pas later terugkeert dan voorzien door externe factoren buiten zijn of haar wil om. Een vertraagde vlucht, zoals bij...

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer