Veelgestelde vragen

Vind een antwoord op de meestgestelde vragen (FAQ) door zelfstandigen over het overbruggingsrecht voor specifieke sectoren.

Crisis-overbruggingsrecht tot augustus 2020

Medische zorgverstrekkers (huisarts, ziekenhuisarts, dermatoloog, verpleger, kinesist, …) waren nooit verplicht hun activiteit te onderbreken en hun kabinet te sluiten. Dat betekent dat je tot en met augustus 2020 het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” kan krijgen voor alle maanden waarin je je zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig hebt onderbroken. Tijdens deze onderbreking zijn enkel dringende medische handelingen toegelaten.

Handelingen met het oog op het garanderen van de zorgcontinuïteit (zoals niet-dringende telefonische consultaties) vallen niet onder dringende medische interventies en mogen niet uitgevoerd worden gedurende die 7 opeenvolgende kalenderdagen. 

Het RIZIV heeft een specifieke Covid-nomenclatuurcode voorzien voor de telefonische consultaties. Deze telefonische consultaties vervangen de 'normale' fysieke consultaties in deze coronatijden. Deze code slaat dus in de meeste gevallen op de 'normale' activiteiten van de arts, waarvan de vorm weliswaar aangepast is, maar het gaat hier in principe over een voortzetting van de bestaande zelfstandige activiteit. Als deze telefonische consultaties niet-dringende raadplegingen vervangen, vallen zij onder de 'continuïteit van de zorg' en mogen ze niet uitgeoefend worden tijdens de onderbreking. Maar medisch dringende consultaties zijn wel toegelaten. Deze kunnen zowel telefonisch als niet-telefonisch zijn. Alleen de arts zelf kan hierover oordelen. 
De volgende handelingen zijn evenwel niet toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit :

  • de zorg voor reeds opgenomen patiënten;
  • wachtdiensten;
  • ontsmetten van de kamers van ziekenhuispatiënten.

Klassiek overbruggingsrecht van september tot december 2020

Sommige ziekenhuizen schorten de gewone zorg op, waardoor je niet langer aan het werk kan.

Als zorgverstrekker kom je niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht omdat je niet verplicht moest sluiten. En vanaf september kan je ook het crisis-overbruggingsrecht niet meer krijgen. Maar je kan wel het klassieke overbruggingsrecht aanvragen als je je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.

Omzetdaling 40% vanaf januari 2021

Vanaf januari 2021 bestaat er een nieuw soort overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, maar wel een aanzienlijk omzetverlies lijden. Meer informatie over de nieuwe steunmaatregelen vanaf 2021 vind je hier.

Dierenartsen vielen nooit onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij komen dus niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting of voor het heropstart-overbruggingsrecht. Zij kunnen tot en met augustus 2020 wel het crisis overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen voor elke maand waarin zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebben. Tijdens die 7 opeenvolgende kalenderdagen zijn enkel medische urgenties toegelaten, geen jaarlijkse controles of andere routineuze handelingen .

 Vanaf januari 2021 bestaat er een nieuw soort overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, maar wel een aanzienlijk omzetverlies lijden. Meer informatie over de nieuwe steunmaatregelen vanaf 2021 vind je  hier

Kappers moesten hun zaak verplicht sluiten van 25 maart tot en met 17 mei 2020. Op 18 mei 2020 mochten zij hun zaak opnieuw openen. Dat betekent concreet dat zij het crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting konden krijgen voor maart, april en mei, ongeacht het aantal dagen sluiting.

Kappers, die vrijwillig beslisten om hun zaak nog niet te openen (bv. omdat het nog niet rendabel was)  konden van juni tot en met augustus 2020 het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting krijgen voor elke maand met minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreking.

Kappers, die hun activiteit wel hernomen hebben, kunnen voor juni tot december 2020 onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Sinds 2 november 2020 moeten kappers opnieuw sluiten. Voor de maanden van gedwongen sluiting sinds november 2020 kunnen zij het dubbele overbrugginsrecht “gedwongen sluiting” vragen.

Reisbureaus vielen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen en mochten altijd openblijven. Hierdoor konden zij tot augustus 2020 enkel het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen als zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand gesloten waren. Als ze open bleven, kwamen ze niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel.

De reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte 'front office' die als een handelszaak moeten beschouwd worden, moesten wel sluiten en kunnen het crisis-overbruggingsrecht “gedwongen sluiting” krijgen tot en met mei 2020. 

Van juni tot en met september 2020 kunnen alle reisbureaus het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen, zowel diegene met een fysiek kantoor, als diegene die enkel online actief zijn.

Sinds oktober 2020 hebben alle reisbureaus recht op het dubbel crisis-overbruggingsrecht, zowel de reisbureaus met een fysiek kantoor als diegene die enkel online actief zijn.

Zelfstandigen die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vielen, moesten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen alle activiteiten volledig onderbreken om het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” te krijgen. Deze maatregel liep tot en met augustus 2020.

Zij mochten hun activiteit in die 7 dagen niet omvormen en bv. producten verkopen via de webshop.

Zelfstandigen die wel onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, mogen hun producten blijven verkopen via een webshop of take away. Zo mag een restaurant nog afhaal doen, een schoonheidsspecialiste mag haar producten verkopen via haar webshop, een kledingwinkel mag online verkoop doen, …

Voor elke maand waarin een marktkramer zijn activiteit minstens één dag gedwongen moet onderbreken ingevolge federale of lokale sluitingsmaatregelen, kan hij het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting krijgen.

Van zodra zij hun activiteit weer kunnen hernemen, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen van juni tot december 2020.

Sinds oktober 2020 kunnen zij het dubbele overbruggingsrecht krijgen voor elke maand waarin zij hun activiteit gedwongen moesten onderbreken. 

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.

Zo vallen de sector van evenementen in de ruime zin en de activiteiten die hiervan afhangen, onder de gedwongen stopzetting. Hetzelfde geldt voor zelfstandige artiesten actief in de evenementen- en culturele sector.

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die volledig verboden blijven, mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Deze omvorming verhindert de toekenning van het overbruggingsrecht niet.

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.

Nu nagenoeg alle kermissen geannuleerd worden door gemeentelijke of provinciale overheden, wordt ook deze sector opnieuw gelijkgesteld met de activiteiten die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen.

Hierdoor kunnen zij het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking..

Nachtwinkels worden momenteel onderworpen aan een verplicht sluitingsuur. Gelet op de aard van hun activiteit en de beperkte openingsuren, valt ook deze activiteit onder het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het (dubbele) crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.

Hetzelfde geldt voor shishabars door het verbod ingevoerd voor het uitvoeren van hun hoofdactiviteit, namelijk het aanbieden en gebruik van de waterpijp of shisha. Het blijven serveren van uitsluitend dranken in deze etablissementen verhindert de toekenning van het (dubbele) crisis overbruggingsrecht niet.

Een vastgoedmakelaar viel niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen, waardoor hij enkel het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen kon krijgen tot en met augustus 2020.

Ondertussen heeft de FOD Sociale Zekerheid bevestigd dat vastgoedmakelaars ook in aanmerking komen voor het heropstart-overbruggingsrecht tot en met december 2020. Dit omdat zij, ook al moesten ze niet verplicht sluiten, toch dezelfde impact ondervonden van deze sluitingsmaatregelen. 

Vastgoedmakelaars komen in geen geval in aanmerking voor het (dubbele) crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting.  

Zuivere meeneemrestaurants (take away) zonder verbruik ter plaatse vielen nooit onder de gedwongen sluitingsmaatregelen. Zij konden het crisis-overbruggingsrecht tot augustus 2020 dus enkel krijgen voor elke maand waarin zij hun restaurant minstens 7 opeenvolgende dagen sloten.

Deze restaurants komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht, noch voor het (dubbele) crisisoverbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Zelfstandigen, die homeparty’s organiseren (Mylène, Tupperware, Victoria, …) konden tot en met augustus 2020 het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen voor elke maand waarin zij hun activiteiten minstens 7 dagen stopzetten.

Vanaf september 2020 kunnen zij het heropstart-overbruggingsrecht krijgen, omdat zij behoren tot een sector, die “geïmpacteerd” is door de sluitingsmaatregelen.

Sinds 2 november 2020 zijn deze activiteit verboden in het kader van de tweede lockdown. Hierdoor hebben zij recht op de dubbele uitkering crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Hotels en B&B’s hebben recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht vanaf oktober 2020 als zij hun activiteiten volledig stopzetten.

Wanneer zij een minimale activiteit behouden, krijgen zij de gewone uitkering tot en met december 2020 Vanaf januari 2021 kunnen zij in dit geval eventueel een beroep doen op het overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling. Meer informatie over de steunmaatregelen vanaf 2021 vind je hier.

Meer veelgestelde vragen