Vorige

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

26 juni 2023 Werkgevers
Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan vanaf 1 juli 2023.

Leestijd: Later lezen?

Klik op de titel waarover je meer informatie wil lezen.

 1. Nieuw maximumbedrag werkbonus
 2. Individueel maatwerk gaat van kracht
 3. Kwartaal- en jaarindexatie kilometervergoeding
 4. Uitstel betaling patronale RSZ-bijdragen
 5. Verlenging bijzondere landingsbanen met uitkering
 6. Nieuwe landingsbaan mindervalide werknemers
 7. Autofiscaliteit verandert grondig
 8. Verlenging stelsels SWT
 9. Wijziging herwaarderingscoëfficiënt SWT
 10. Verhoging aanvullende vergoeding aangepaste arbeidsregeling nachtarbeid
 11. Aflopen Vlaamse doelgroepverminderingen
 12. Herinvoering relance-overuren
 13. Uitbreiding dagen seizoenarbeid vanaf 1 juli 2023
 14. Beperkt telewerk vanuit het buitenland

Nieuw maximumbedrag werkbonus

Door toekenning van de werkbonus wordt aan werknemers met een laag loon een hoger nettoloon gegarandeerd. Deze werknemers genieten een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen.

Vanaf juli 2023 wordt het maximale verminderingsbedrag voor de laagste lonen verhoogd. Met deze maatregel wil de regering vermijden dat er nieuwe inactiviteitsvallen ontstaan of dat bestaande inactiviteitsvallen worden versterkt. 

Individueel maatwerk gaat van kracht

Individueel maatwerk verlaagt de drempel voor de aanwerving en tewerkstelling van personen met een tijdelijke of blijvende arbeidsbeperking, die zonder ondersteuning niet aan de slag kunnen gaan. Zo kunnen werkgevers rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De duurtijd hangt af van de door de VDAB vastgestelde arbeidsbeperking.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (Sine), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk verdwijnen. Er worden wel overgangsmaatregelen voorzien.

Kwartaal- en jaarindexatie kilometervergoeding

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan medewerkers die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Afhankelijk van de sector, worden de bedragen op kwartaal- of jaarbasis herzien.

 • Kwartaalindexatie: voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 bedraagt het maximumbedrag van de vergoeding 0,4237 euro per kilometer.
 • Jaarindexatie: voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 wijzigt dit maximum naar 0,4280 euro.

Uitstel betaling patronale RSZ-bijdragen

In het derde en het vierde kwartaal van 2023 kunnen werkgevers uit de privésector, autonome overheidsbedrijven en openbare zorginstellingen voor activiteiten met een specifieke NACE-code, een uitstel vragen van 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen verschuldigd aan de RSZ.

De netto basiswerkgeversbijdrage is de basisbijdrage van ongeveer 25% verminderd met eventuele RSZ-kortingen, uitgezonderd het forfait sociale maribel. Werkgevers kiezen zelf of ze van deze maatregel gebruik maken, voor het derde en/of vierde kwartaal. De aanvraag gebeurt via de DmfA-aangifte. Het uitgestelde bedrag wordt opgesplitst in vier gelijke schijven, die worden opgeteld bij de sociale zekerheidsbijdragen in 2025.

Uitstel is enkel mogelijk voor de werkgeversbijdragen die betrekking hebben op werknemers waarvoor de werkgever de normale basiswerknemersbijdragen betaalt. Onder andere uitgesloten zijn werkgeversbijdragen op het loon van flexi-jobwerknemers en studenten met een solidariteitsbijdrage. Werkgevers die banden hebben met een belastingparadijs, zijn volledig uitgesloten.

Verlenging bijzondere landingsbanen met uitkering

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers al vanaf 55 jaar in een landingsbaan met uitkering stappen. Een landingsbaan is een vorm van tijdskrediet gericht op werknemers die het einde van hun loopbaan naderen. De sociale partners hebben deze mogelijkheid nu verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De medewerker moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • gedurende een welbepaalde periode een zwaar beroep hebben uitgeoefend;
 • een lange loopbaan achter de rug hebben;
 • werken voor een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Het is nu aan de bevoegde paritaire (sub)comités om een cao te sluiten of om toe te treden. Doen ze dat niet, dan is er pas sprake van het recht op een uitkering vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Nieuwe landingsbaan mindervalide werknemers

Het sociaal akkoord 2023-2024 voorziet in een nieuwe eindeloopbaanregeling voor doelgroepwerknemers in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven. Zij kunnen vanaf 1 juli 2023 een landingsbaan opnemen, op voorwaarde dat ze minstens 55 jaar zijn en een beroepsverleden van minstens 25 jaar hebben. Let wel: deze wetgeving is nog niet definitief.

Autofiscaliteit verandert grondig

De CO2-bijdrage voor bedrijfswagens, ook wel de solidariteitsbijdrage genoemd, stijgt vanaf 1 juli 2023 met een bepaalde verhogingsfactor.

Tot eind 2024 betaal je een verhoogde CO2-bijdrage die gelijk is aan de CO2-uitstoot (uitgedrukt in gram per kilometer) maal 2,25. De komende jaren wordt die stijging nog sterker en bedraagt de verhogingsfactor respectievelijk 2,75 (2025), 4 (2026) en 5,5 (2027). De geleidelijke afbouw van de aftrekbaarheid en de geleidelijke verhoging van de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens geldt niet voor wagens aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 juli 2023.

Verlenging stelsels SWT

In uitvoering van het kaderakkoord van de Groep van Tien hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op 30 mei 2023 een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s tot verlenging van de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. Hierdoor kunnen die stelsels ook in de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 nog gebruikt worden. Het gebruik van de verschillende SWT-stelsels is afhankelijk van een juridisch kader.

Wijziging herwaarderingscoëfficiënt SWT

Ook het bedrag van de aanvullende vergoeding in het kader van het SWT-stelsel wordt op 1 juli 2023 herzien. De NAR heeft de herwaarderingscoëfficiënt op 1,0078 bepaald (cao 17/42). Dit betekent dat de aanvullende vergoedingen voor de werknemers in SWT en in halftijds brugpensioen vanaf volgende maand worden verhoogd. 

Verhoging aanvullende vergoeding aangepaste arbeidsregeling nachtarbeid

Oudere werknemers die minstens 20 jaar nachtarbeid hebben gedaan en door medische redenen (erkend door de arbeidsarts) niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren, kunnen een aangepaste arbeidsregeling vragen. Kan de werkgever geen dagregeling aanbieden en wordt de arbeidsovereenkomst hierdoor beëindigd, dan is de werkgever gedurende 5 jaar een aanvullende vergoeding verschuldigd. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt deze vergoeding 176,70 euro per maand.

Aflopen Vlaamse doelgroepverminderingen

Vanaf 1 juli 2023 worden volgende doelgroepverminderingen opgeheven:

 • de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting);
 • de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding;
 • de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende  jongeren uit het beroepssecundair  onderwijs.

In de plaats komt vanaf 1 september 2023 een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen (werkgevers en zelfstandigen). Daarnaast wordt een Leerlingenpremie voor de lerenden ingevoerd. Beide premies gelden enkel voor vestigingen in het Vlaams Gewest. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Herinvoering relance-overuren

De regeling van 120 vrijwillige relance-overuren, die op 31 december 2022 afliep, wordt opnieuw ingevoerd vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Dat wil zeggen dat het voor deze periode opnieuw mogelijk zou zijn om in totaal maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren per kalenderjaar, per werknemer.

Voor de extra 120 relance-overuren moet geen overloontoeslag van 50% of 100% betaald worden en moet er geen inhaalrust worden toegekend. Het loon is ook vrij van RSZ en belastingen. Let wel: deze wetgeving is nog niet definitief.

Uitbreiding dagen seizoenarbeid vanaf 1 juli 2023

De federale regering heeft vrijdag 9 juni groen licht gegeven om het aantal dagen seizoenarbeid uit te breiden en dit vanaf 1 juli 2023.

Uitbreiding van het aantal dagen seizoenarbeid vanaf 1 juli 2023:

Paritair comité Aantal dagen seizoenarbeid per werknemer
PC 144 landbouw

50 dagen (in plaats van 30 dagen) zowel voor landbouw als vlas.

Voor de sector melkvee zal er gedurende 100 halve dagen seizoenarbeid mogelijk zijn.  Deze regeling moet nog worden uitgewerkt.

PC 145 tuinbouw met uitzondering van parken en tuinen

100 dagen voor alle sectoren zonder bijzondere voorwaarden (in plaats van 65 dagen of 100 dagen met bijzondere voorwaarden voor witloof- en champignonteelt).

Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2023 ook het loon van seizoenarbeiders gelijkgeschakeld met het loon van de eerste categorie van vaste werknemers.

De loonsverhoging van de seizoenarbeiders zal worden gecompenseerd door de overheid. De opzet is dat deze verhoging in dezelfde mate wordt gecompenseerd als de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van 1 april 2022. 

Beperkt telewerk vanuit het buitenland

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Altijd als eerste op de hoogte zijn?

Volg de sociaal-juridische updates voor werkgevers en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer