Hebt u al gehoord van de nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in Wallonië?

29 juni 2017

Na de regionalisering van de doelgroepverminderingen, heeft de Waalse regering in overleg met de sociale partners de maatregelen die destijds ingevoerd werden door de federale regering opnieuw geconfigureerd en vereenvoudigd.

Hieronder beschrijven we in detail de vier nieuwe maatregelen: 

Stimulans -25-jarigen

Het gaat om een steunmaatregel die bedoeld is voor de werkzoekenden jonger dan 25 met verblijfplaats in Wallonië (met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap) die of:

 • laaggeschoold zijn, d.w.z. die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma hebben.

Of

 • middengeschoold zijn, d.w.z. dat ze maximum een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of diploma hebben. De categorie van middengeschoolden moet bovendien al minstens 6 maanden werkloos zijn om van deze steun te kunnen genieten.

Het voordeel bestaat uit een werkuitkering die toegekend wordt gedurende maximum 36 maanden en die de werkgever kan aftrekken van het nettoloon van de werknemer.
Het bedrag van deze uitkering neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Ziehier de bedragen voor een voltijdse werknemer:

 • 500 euro de 24 eerste maanden
 • 250 euro van de 25e tot de 30e maand
 • 125 euro van de 31e tot de 36e maand 

Inschakelingscontract

Het gaat om een steunmaatregel die bedoeld is voor jongeren onder de 25 met verblijfplaats in Wallonië (met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap), die al minstens 18 maanden werkloos zijn en die nog geen beroepservaring hebben. Zo krijgen ze een eerste werkervaring onder de vorm van een voltijdse arbeidsovereenkomst in combinatie met een begeleiding door het FOREM.

De werknemer krijgt gedurende 12 maanden een werkuitkering van 700 euro die de werkgever zal kunnen aftrekken van het nettoloon van de werknemer.

Stimulans 12 maanden+

Deze steunmaatregel is bedoeld voor werkzoekenden met verblijfplaats in Wallonië (met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap) die minstens 12 maanden werkloos zijn.

De werkgever zal gedurende maximum 24 maanden een werkuitkering kunnen aftrekken van het nettoloon van de werknemer.

Het bedrag van deze uitkering neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Ziehier de bedragen voor een voltijdse werknemer:

 • 500 euro de 12 eerste maanden
 • 250 euro van de 13e tot de 18e maand
 • 125 euro van de 19e tot 24e maand

Stimulans 55 jaar+

Het gaat om een steunmaatregel die bedoeld is voor oudere werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Wallonië (met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap) en die een kwartaalloon hebben dat lager is dan 13.669,09 euro.

De steun bestaat in een vermindering van de trimestriële RSZ-bijdragen voor de werkgever met:

 • 400 euro voor mensen van minstens 55 tot 57 jaar oud
 • 1000 euro voor mensen van minstens 58 tot 61 jaar oud
 • 1500 euro voor mensen van minstens 62 tot 65 jaar oud

Deze bedragen worden toegekend voor een voltijdse werknemer en worden verminderd voor deeltijds werkenden. 

Cumulatie

De werkuitkeringen zijn niet onderling cumuleerbaar. Een werkuitkering is wel cumuleerbaar met een RSZ-vermindering.

Formaliteiten

Er zullen geen papieren attesten meer afgeleverd worden, wat in het verleden wel het geval was, bijvoorbeeld voor een Activa-voordeel (de werkkaart). Op de website van de Forem kunnen de werkgever en de werknemer nagaan of de voorwaarden om te profiteren van de steunmaatregelen vervuld zijn op een bepaalde datum. Het scherm kan geprint worden maar de print zal geen enkele bewijswaarde hebben.

Voor steunmaatregelen waarbij een werkuitkering wordt toegekend, moet een bijlage bij de arbeidsovereenkomst ondertekend worden, zoals ook het geval was voor de Activa-plannen met werkuitkering.

De werknemer moet de werkuitkering krijgen via zijn vakbond of de HVW. Hij beschikt over een termijn van 2 maanden volgend op het begin van de tewerkstelling om de formaliteiten m.b.t. de aanvraag in orde te brengen. Wordt het dossier te laat ingediend, dan zal de toekenning van de werkuitkering van start gaan op de eerste dag van de maand waarin het volledige dossier ingediend werd bij de RVA. De werkgever is dan verplicht om het nettoloon voor de vorige maanden aan te vullen

Overgangsmaatregelen

Voor werknemers die aangeworven werden voor 1 juli 2017 en voor wie u een federale doelgroepvermindering krijgt, zal u van deze steun kunnen blijven genieten tot het voordeel uitgeput is, maar uiterlijk tot 30 juni 2020.

De federale doelgroepverminderingen kunnen niet meer toegepast worden voor een aanwerving na 1 juli 2017.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates