IPA 2019-2020: Landingsbaan met uitkering

02 mei 2019

Een bijzondere landingsbaan met uitkering is vanaf 1 januari 2019 mogelijk vanaf 57 jaar wanneer de landingsbaan halftijds is en vanaf 55 jaar als ze 1/5 bedraagt.

Landingsbaan voorwaarden

Een werknemer kan een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5 vanaf 55 jaar. Hij kan hiervoor pas een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar.

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vormen van landingsbaan waar de landingsbaan bij de werkgever al mogelijk is vanaf 50 jaar. Het gaat om werknemers die:

  1. een zwaar beroep uitoefenden gedurende een bepaalde periode
  2. een lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode
  3. werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Voor deze werknemers is er in principe eveneens maar een recht op uitkering vanaf 60 jaar. Vanaf 1 januari 2019 kan deze leeftijd evenwel lager liggen, op voorwaarde dat een sectorale cao dit mogelijk maakt.

Landingsbaan

Uitkering bijzondere vormen landingsbaan

Voor de bijzondere vormen van landingsbaan, heeft de NAR nu een kader-cao gesloten die een landingsbaan met uitkering mogelijk maakt:

  • voor landingsbaan in de vorm van een 1/2 loopbaanvermindering vanaf 57 jaar;
  • voor landingsbaan In de vorm van een 1/5 loopbaanvermindering vanaf 55 jaar.

Opdat de werknemer beroep kan doen op verlaging, is het echter wel vereist dat het bevoegde paritair comité of subcomité een sector-cao afsluit die uitdrukkelijk stelt dat de kader-cao van toepassing zal zijn in de sector. Is er geen sectorale cao, dan blijft de uitkering behouden op 60 jaar.

  Onderbreking
bij werkgever

Recht op uitkering

 Gewone landingsbaan 55 jaar 60 jaar
 Lange loopbaan 50 jaar*

Principe 60 jaar

Indien sector-cao:
-1/2 landingsbaan: 57 jaar
-1/5 landingsbaan: 55 jaar

 Zwaar beroep 50 jaar
 Onderneming in moeilijkheden
 of herstructurering
50 jaar
 *Naast de cao over de lagere leeftijd voor de uitkeringen, is er nog een cao nodig van de sector die de landingsbaan wegens een lange loopbaan mogelijk maakt.

 

De kader-cao van de NAR treedt in werking vanaf 1 januari 2019 en zal geldig zijn tot 31 december 2020. De kader-cao is dus van toepassing op de landingsbanen waarvan de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is na 1 januari 2019. Sectoren zouden bijgevolg sectorale cao’s kunnen sluiten die eveneens op die datum, met terugwerkende kracht, in werking treden. In principe zou RVA dan ook een uitkering toekennen onder deze nieuwe voorwaarden aan een werknemer die na 1 januari 2019 in tijdskrediet is gegaan op voorwaarde dat er eveneens een sectorale cao voorhanden is.

Meer lezen over de landingsbanen en de voorwaarden waaraan je werknemer moet voldoen om er gebruik van te maken kan in afdeling 12.II van Trefzeker.

Bron:
CAO nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates