Overbruggingsrecht quarantaine - april 2021

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in isolatie of quarantaine moeten gaan zonder dat ze zelf ziek zijn, kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen voor april 2021. 

Er zijn geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of effectieve bijdragebetaling. Ook starters komen dus onmiddellijk in aanmerking voor deze uitkering als zij aan alle voorwaarden voldoen. 

De onderbreking moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duren. Deze 7 dagen moeten niet in één maand of kwartaal gelegen zijn, maar ze moeten wel opeenvolgend zijn.

De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken. Wie in quarantaine moet en ziek is, kan het overbruggingsrecht niet krijgen. In dat geval kan men een uitkering aanvragen bij het ziekenfonds. 

Wie vrijwillig afreist naar een rode zone komt niet in aanmerking. Maar essentiële verplaatsingen om dwingende gezinsredenen (bv. co-ouderschap) of essentiële professionele verplaatsingen vormen geen probleem voor het overbruggingsrecht.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die men betaalt en van het aantal dagen onderbreking. 

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen die dezelfde bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen de volgende uitkering. 

  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 1 614,10 euro 1 291,69 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1 210,58 euro 968,77 euro
Tussen 14 en 20 dagen 807,05 euro 645,84 euro
Tussen 7 en 13 dagen 403,53 euro 322,92 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaalZelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, krijgen de helft van deze uitkering. De halve uitkering geldt voor :

  • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 741,63 euro per kwartaal
  • gepensioneerden, die minstens 265,90 euro per kwartaal betalen
  • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 807,050 euro 645,84 euro
Tussen 21 en 27 dagen 605,29 euro 484,38 euro
Tussen 14 en 20 dagen 403,53 euro 322,92 euro
Tussen 7 en 13 dagen 201,77 euro 161,46 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht verminderd. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten : arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin het begin van de onderbreking ligt. Voor elke onderbreking is een aparte aanvraag nodig met een aangepast attest.

Voorbeeld : de uitkering van april 2021 kan aangevraagd worden tot 31 december 2021.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen. Tenzij je uitstel van betaling hebt aangevraagd. In dat geval blijf je verzekerd zolang het betalingsuitstel loopt.