Hervorming scholingsbeding: bijkomende garanties voor opleidingen die toeleiden naar een knelpuntberoep

02 november 2018

“De voorwaarde van het minimumjaarloon bij de toepassing van het scholingsbeding valt weg voor opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. ”

In de mediaberichtgeving lezen we geregeld over het nijpend tekort aan personeel voor het uitoefenen van knelpuntberoepen. Eén van de oplossingen die de regering aanreikt, is het aanmoedigen van werkgevers om hun werknemers op te leiden in een knelpuntberoep. Maar werknemers opleiden, brengt kosten met zich mee. Tot nog toe stond het de werknemer vrij om na een opleiding zonder gevolg op te stappen bij de werkgever. Dit ontmoedigde werkgevers om te investeren in dure opleidingen voor hun werknemers. Nieuwe wetgeving, gepubliceerd op 31 oktober(1), breidt de toepassing van het scholingsbeding uit om werkgevers bijkomende garanties te bieden om opgeleide werknemers (minstens tijdelijk) aan boord te houden.

Wat is het scholingsbeding?

Een scholingsbeding is een beding op basis waarvan de werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding geniet op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om een deel van de opleidingskosten terug te betalen in geval van een vertrek uit de onderneming voor het verstrijken van een overeengekomen periode.

Indien u de opleiding van een werknemer betaalt en deze werknemer verlaat al na een paar maanden het bedrijf, dan hebt u het recht om de terugbetaling van een deel van de opleiding te eisen.

Dit scholingsbeding is onderworpen aan een heel aantal voorwaarden die verband houden met de werknemer, met de aard en het bedrag van de opleiding, maar ook met het bedrag en het moment van de terugbetaling van de opleiding door de werknemer.

Wat verandert er?

Het scholingsbeding is niet nieuw. Het is echter onderworpen aan een reeks voorwaarden waarvan er één bijzonder veeleisend is: het jaarloon van de werknemer moet minstens gelijk zijn aan 34 180 euro. Als gevolg hiervan werd het scholingsbeding in de praktijk niet zo vaak gebruikt en de werkgever beschikte niet over een andere mogelijkheid om zijn werknemer in dienst te houden na afloop van de opleiding.

De nieuwe wet van 14 oktober 2018 bepaalt dat de voorwaarde van het minimumjaarloon van de werknemer niet langer geldt voor opleidingen die leiden naar knelpuntberoepen of functies die moeilijk ingevuld kunnen worden in de regio waar het werk wordt uitgevoerd. Het scholingsbeding dat verwijst naar een dergelijke opleiding is dus niet langer onderworpen aan een loonvoorwaarde voor de betrokken werknemer.

Opgelet, de wet werd op 31 oktober 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat ze pas van kracht zal worden op 10 november 2018 en dat u de voorwaarde van het minimumloon pas kunt negeren eens deze datum voorbij is.

Hoe gaat u concreet te werk?

Concreet moet u eerst nagaan of alle voorwaarden verbonden met het scholingsbeding vervuld zijn. Om meer te weten over het scholingsbeding kunt u uw sociale gids raadplegen op Trefzeker of contact opnemen met uw aanspreekpunt bij Acerta.

Heeft de werknemer een jaarloon van minder dan 34 180 euro, dan kunt u nakijken of het gaat om een beroep of een functie voorkomend op de lijsten met de knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten. De lijst met deze knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies vindt u op de websites van FOREM voor Wallonië, de VDAB voor Vlaanderen en ACTIRIS voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U moet de lijst raadplegen van het gewest waar het werk door de werknemer wordt uitgevoerd.

En ten slotte, wanneer u alles gecontroleerd hebt, kunt u uw werknemer een scholingsbeding laten ondertekenen. Dit beding moet ondertekend worden voor de aanvang van de opleiding.

Gaat het om een bestaande werknemer, dan kunt u een bijlage bij de arbeidsovereenkomst met een scholingsbeding laten ondertekenen. Gaat het om een nieuwe werknemer, dan kunt u het scholingsbeding rechtstreeks opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Acerta heeft een voorbeeld van een scholingsbeding. Aarzel dus niet om hiervoor contact op te nemen met uw aanspreekpunt.

Om meer te weten over het scholingsbeding, de bijhorende voorwaarden en de toepassing ervan kunt u deel 1/D van uw sociale gids raadplegen op Trefzeker of contact opnemen met Acerta. 

(1) Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, MB 31 oktober 2018

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates