Vorige

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Leestijd: Later lezen?

Wil je eerder een beknopt overzicht van vijf belangrijke wijzigingen in 2022? Bekijk zeker onderstaande video.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Klik op het onderwerp waarover je meer informatie wil lezen.

Coronasteunmaatregelen vierde coronagolf

Verlenging tijdelijke werkloosheid

De regering heeft een verlenging van het versoepelde systeem voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht goedgekeurd tot en met 31 maart 2022.

Compensatiepremie evenementensector

De evenementsector zal bovendien steun kunnen genieten in de vorm van een compensatiepremie. De premie zal de kost aan sociale zekerheidsbijdragen voor het vierde kwartaal van 2021 dekken.

Lees in dit artikel meer over deze coronasteunmaatregelen.

Wijzigingen rapportering kosten eigen aan werkgever

Vanaf 2022 zal de wijze van rapportering van (forfaitaire) kosten eigen aan de werkgever wijzigen. Deze wijziging houdt in dat voor alle betaalde vergoedingen (ook voor forfaitaire vergoedingen bepaald volgens ernstige normen en vergoedingen verantwoord d.m.v. bewijsstukken) steeds het totale bedrag van de vergoedingen in de fiscale fiche vermeld zal moeten worden. Deze toekomstige wijziging op het vlak van de rapportering op de fiscale fiche geldt zowel voor fiche 281.10 (werknemers) als voor fiche 281.20 (bedrijfsleiders). Vanaf 1 januari 2022 moeten ook variabele vergoedingen vermeld moeten worden op de fiscale fiches. Je leest er hier meer over.

Klokkenluidersrichtlijn

Eind 2019 werd de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, gepubliceerd. Deze richtlijn biedt, aan de hand van enkele minimumvoorwaarden, een hoog niveau van bescherming aan personen die optreden als klokkenluider.

De richtlijn legt onder andere een verplichting aan organisaties van minstens 50 werknemers op om een intern meldingssysteem op te zetten en een register bij te houden van elke ontvangen melding.

Daarnaast wordt er ook voorzien in een bescherming van de klokkenluider tegen represaillesmaatregelen, zoals ontslag. Hoewel België de omzettingsdeadline op 17 december 2021 niet gehaald heeft (we kijken eerder richting voorjaar 2022), kan jouw organisatie zich wel al voorbereiden op de omzetting van de richtlijn. Je leest er hier meer over.

Wijziging flexijobs

De ministerraad keurde een wijziging goed aan de reglementering inzake de flexi-jobs. Die wijziging zal waarschijnlijk in werking in 2022. Je mag niet als flexi-jobber tewerkgesteld worden bij de werkgever waar je 4/5 of meer vast werkt. Tot nu toe kon je die regel omzeilen door de flexi-jobber via een uitzendkantoor voor jou te laten werken. Om daaraan te verhelpen, zullen de regels worden aangepast.

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid of nachtarbeid

Wijziging 1/3e norm

Ondernemingen waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht, kunnen een gedeeltelijke vrijstelling krijgen van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. In de betrokken maand waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, moeten je werknemers wel minstens 1/3e van hun arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid tewerkgesteld zijn. Vanaf 1 januari 2022 zal je de één derde-norm echter steeds moeten berekenen op uurbasis. Je leest er hier meer over.

Mobiliteitsbudget

De bestedingsmogelijkheden in pijler 2 (duurzame mobiliteit) van het mobiliteitsbudget zullen vanaf 2022 worden uitgebreid. Deze verruiming van pijler 2 omvat bijvoorbeeld elektrische voortbewegingstoestellen, parkeerkosten verbonden aan het gebruik van openbaar vervoer, een uitbreiding van de straal waarbinnen huisvestingskosten in aanmerking komen voor de financiering via het mobiliteitsbudget en dergelijke meer. Ook de huidige wachttijd voor de aanvraag van het mobiliteitsbudget wordt afgeschaft vanaf 2022.

Het bedrag van het mobiliteitsbudget zal ook begrensd worden. Er zal een minimum bedrag gelden van 3 000 euro en een maximum van 1/5e van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16 000 euro per jaar. Je leest er hier meer over.

Verplichte vaccinatie zorg

Gezondheidszorgbeoefenaar moeten tegen 1 april 2022 beschikken over een vaccinatie tegen COVID-19, evenals de voorgeschreven herhalingsdosissen, als voorwaarde voor het verkrijgen en voor het behouden van een visum of de registratie als gezondheidszorgbeoefenaar. Vanaf de inwerkingtreding van de wet, voorzien op 1 januari 2022, krijgen de beoefenaars uiterlijk drie maanden tijd, tot 1 april 2022, om hun vaccinatie in orde te brengen. De wetgeving voorziet ook in de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer in deze periode.

Wijzigingen doelgroepverminderingen

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben aangekondigd vanaf 2022 wijzigingen aan bepaalde doelgroepverminderingen door te voeren.

De doelgroepvermindering eerste aanwerving wordt vanaf 2022 begrensd op maximaal 4000 euro bruto per kwartaal. Ook worden er wijzigingen aangebracht aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Zo wordt de startleeftijd voor de vermindering voor ‘zittende werknemers’ vanaf 2022 opgetrokken naar 59 jaar. In ruil wordt het toepassingsgebied voor de aanwervingsincentive verruimd. De leeftijdsvork wordt verlengd naar 58 jaar. Je leest er hier meer over.

Nieuwe regeling verenigingswerk

De tijdelijke regeling verenigingswerk loopt af op 31 december 2021. De ministerraad keurde begin december een nieuwe en definitieve regeling voor het verenigingswerk goed. Vanaf 1 januari 2022 mogen verenigingswerkers in de sportsector 450 uren per jaar iets bijverdienen en in de socioculturele sector en de amateurkunsten 300 uren per jaar. Verenigingswerkers zullen daarbij 10 procent personenbelasting betalen. De solidariteitsbijdrage van 10% die de verenigingen betalen aan de RSZ, valt weg.

Aanpassing aan bepalingen van codex over het welzijn op het werk: bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies

Naar aanleiding van een aantal vaststelling van de inspectie Toezicht over het welzijn op het werk met betrekking tot de uitvoering van bedrijfsbezoeken en een advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, worden de regels met betrekking tot de bedrijfsbezoeken door de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk vanaf 1 januari 2022 aangepast. 

CAO nr. 149 betreffende coronatelewerk verlengd tot 31 maart 2022

Omwille van de heropflakkering van de coronacrisis werd besloten om het wettelijk kader van CAO nr. 149 rond het coronatelewerk te verlengen tot 31 maart 2022. Deze CAO liep in principe af op 31 december 2021, maar wordt nu dus verlengd. Lees hier meer over de verlenging van de cao nr. 149 over coronatelewerk.

Systeem van de innovatiepremie verlengd tot 31 december 2022

Je kan ook in 2022 een innovatiepremie toekennen aan je medewerkers die een vernieuwend idee aanbrengen. De verlenging van deze maatregel maakt deel uit van het Interprofessioneel Akkoord (of ‘IPA’) dat om de twee jaar onderhandeld wordt door de sociale partners. In dit artikel lees je meer over de verlenging van het systeem van de innovatiepremie.

Aanpassing tarieven NMBS

Naar jaarlijkse gewoonte zal de NMBS op 1 februari haar tarieven van biljetten, treinkaarten… wijzigen. Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

Herwaardering bedragen CAO nr. 46

Oudere werknemers, die 20 jaar nachtarbeid hebben gedaan, kunnen een aangepaste arbeidsregeling vragen. Kan de werkgever deze niet voorzien, dan eindigt de arbeidsovereenkomst en is de werkgever een aanvullende vergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding bedraagt 155,68 euro vanaf 1 januari 2022.

Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt zowel op sociaal als op fiscaal vlak een nieuw plafondbedrag voor de loonbonus. Op RSZ-vlak zal de toekenning van een loonbonus van maximaal 3558 euro niet beschouwd worden als loon. Het fiscaal vrijgesteld bedrag voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt 3094 euro. Deze grensbedragen zijn gebaseerd op onze eigen berekeningen en zijn dus nog onder voorbehoud van bevestiging door de bevoegde administraties.

Transitie op de arbeidsmarkt en opleiding (artikel 39 ter AOW)

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elke sector verplicht om een ontslagpakket met arbeidsbevorderende maatregelen te voorzien wanneer een medewerker wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding.

Aangezien de sectoren de maatregel tot op vandaag nog niet concreet hebben gemaakt, werd vanuit de regering een voorstel gedaan van een nieuwe invulling van artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet. Bij ontslag zal ook een transitietraject naar ander werk kunnen worden opgestart op vraag van de werknemer of op initiatief van de werkgever. De implementatie van beide maatregelen is voorzien in 2022.

Overschrijding spilindex

De spilindex is in december opnieuw overschreden. Daardoor zullen de uitkeringen opnieuw met twee procent verhoogd worden januari 2022. Ook de wedden van ambtenaren worden hierdoor verhoogd in februari 2022.

Optrekking GGMMI

Het ontwerp IPA 2021-2022 voorziet een aantal wijzigingen aan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Zo wordt het GGMMI wordt stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 april 2022 stijgt het GGMMI met 76,28 euro bruto per maand. Ter compensatie van deze verhoging wordt voorzien in een fiscale en sociale werkbonus.

Vlaamse jobbonus

Vanaf 2022 zal Vlaanderen eenmaal per jaar een nettobedrag storten iedere Vlaming die minder dan 2500 euro bruto verdient. Hoe lager het loon, hoe hoger de bonus. Lees hier meer over de jobbonus.

Wijziging van herwaarderingscoëfficiënt SWT vanaf 1 januari 2022

Op 7 december 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (nr. 17/41) gesloten die de herwaarderingscoëfficiënt in het kader van SWT vaststelt op 1,0026. Zo worden vanaf 1 januari 2022 zowel de aanvullende vergoeding SWT als het netto-referteloon aangepast. Je leest in dit artikel meer over de wijziging van het herwaarderingscoëfficient SWT.

Bijverdienen na pensioen

Vanaf 1 januari 2022 worden de grensbedragen voor de inkomensgrenzen van de toegelaten arbeid na pensionering verhoogd. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Die bepalen hoeveel de gepensioneerde nog mag verdienen.

Ten gevolge van de coronapandemie is aangekondigd dat gepensioneerde verpleegsters, dokters en gezondheidsdeskundigen tot 31 maart 2022 onbeperkt zullen mogen bijverdienen bovenop hun pensioen.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer