Start hier online op

Het is beslist: je start als zelfstandige - of als helper of meewerkende partner. Proficiat! Tijd om je start vorm te geven. Maak hieronder je keuze en wij regelen jouw opstart.

Altijd bereikbaar

Overal online, maar ook telefonisch en op kantoor.

Goedkoopste op de markt

Betaal de laagste beheerskosten van het land.

Begeleiding op maat

Coach bij de start, advies je hele loopbaan lang.