Vorige

Nieuwe steunmaatregelen gaan van kracht

01 juli 2020 Werkgevers
Nele Mertens

Een aantal nieuwe maatregelen (of verlengingen) die al eerder aangekondigd werden, zijn op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli gepubliceerd geweest in het Belgisch Staatsblad. Hieronder een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

1. Tijdelijke werkloosheid

Voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wordt er een verschil gemaakt tussen de zwaarst getroffen sectoren en de andere werkgevers.

Zwaarst getroffen sectoren

De ‘zwaarst getroffen sectoren’ kunnen gebruik blijven maken van de versoepelde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot het einde van het jaar. Het is echter nog niet duidelijk welke werkgevers tot de ‘zwaarst getroffen sectoren’ behoren. De minister heeft aangekondigd dat er voor eind juli een ministerieel besluit komt met voorwaarden. Als je aan die voorwaarden voldoet, kan je de versoepelde procedure blijven toepassen tot 31 december.

Andere werkgevers

De andere werkgevers kunnen gebruik maken van een overgangsmaatregel om de overstap van de procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar economische werkloosheid makkelijker te maken.

Hoe ziet de overgangsregeling er uit?

  • ​Arbeiders

​Voor arbeiders zal je de normale procedure voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen weer moeten volgen, maar je zal een volledige schorsing voor acht weken kunnen toepassen in plaats van vier weken. Na deze acht weken moet je de tijdelijk werkloos gestelde arbeiders een week weer aan het werk zetten. Voor de gedeeltelijke grote schorsing, wat inhoudt dat je minder dan 3 werkdagen per week of minder dan een werkweek op twee hebt, wordt de aanvraagperiode opgetrokken van drie maanden naar achttien weken. Ook na deze periode is er een verplichte werkweek.

  • Bedienden

Voor bedienden zal je geen erkenning als onderneming in moeilijkheden meer moeten vragen door het indienen van een ondernemingsplan. Wel zal je moeten aantonen dat je een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie hebt gekend voor het kwartaal voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid en dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Als er geen sectorale cao is die de tijdelijke werkloosheid mogelijk maakt, zal je alsnog een ondernemingsplan moeten opstellen. Dit zal je enkel moeten opsturen naar de FOD WASO en niet laten goedkeuren.

Bovendien wordt verwacht dat de intersectorale cao 147 tot eind december zal worden verlengd. Dan vermeld je die als grond voor het invoeren van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor je bedienden. De formaliteiten die je moet vervullen naar de RVA toe, zullen herleven. Twee weken voorafgaand aan de eerste dag van tijdelijke werkloosheid bezorg je dus een formulier C 106 A aan de RVA. Daarnaast bepaalt het volmachtenbesluit dat je je tijdelijk werkloze bedienden twee vormingsdagen per maand moet aanbieden.

2. Tewerkstelling in vitale sectoren

Wanneer personen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of SWT zijn, kunnen ze in de vitale sectoren (land, tuin- en bosbouwsector) toch werken, met behoud van 75% van hun uitkering. Hetzelfde geldt voor de personen met tijdskrediet die al werkzaam waren in de vitale sectoren. Zij kunnen hun tijdskrediet tijdelijk schorsen om weer voltijds te werken. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 31 augustus.

3. Arbeidsduurvermindering

Ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kunnen vanaf 1 juli kiezen voor arbeidsduurvermindering om een eventuele vermindering van het werk op te vangen en ontslagen te vermijden.

  • Corona-tijdskrediet

In tegenstelling tot het gewoon tijdskrediet, is het corona tijdskrediet eerder op vraag van de werkgever. De werkgever kan aan zijn/haar werknemer vragen om minder te werken: halftijds of vier vijfden. Er moet hiervoor een akkoord zijn tussen werkgever en werknemer. De werknemer zal een uitkering ontvangen van de RVA die gelijk is aan de uitkering bij een gewoon tijdskrediet. Het corona-tijdskrediet kan voor minimum 1 maand en maximum 6 maanden genomen worden.

  • Corona-tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan)

​De leeftijd om een landingsbaan te nemen met het recht op een uitkering wordt verlaagd van 57 jaar naar 55 jaar. Deze corona-landingsbaan kan, anders dan bij een gewone landingsbaan, genomen worden voor minimum 1 maand.

  • Arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5

​Je kan besluiten om de arbeidsduur te verminderen met 1/4 of 1/5 voor iedereen in het bedrijf, of een objectieve, specifieke afgebakende groep voor maximum 1 jaar. Daarvoor moet een cao worden gesloten of een wijziging aan het arbeidsreglement gebeuren.

  • Vierdagenweek invoeren

​Je kan ervoor kiezen een vierdagenweek in te voeren voor maximum 1 jaar. Dat is niet enkel de zuivere vierdagenweek, maar dat mag ook 3 voltijdse dagen zijn en twee halftijdse dagen. De werkgever staat vrij om dit in te vullen, rekening houdend met enkele wettelijke bepalingen (zoals minimaal 3 uur prestatie op een werkdag). Ook hiervoor zal een cao moeten gesloten worden of moet een wijziging aan het arbeidsreglement gebeuren.

Als je de derde (arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5) of vierde optie (vierdagenweek) invoert, dan heb je recht op doelgroepvermindering. Indien je beide maatregelen invoert, dan zijn de bedragen hoger. Je moet deze vermindering aanwenden om de looncompensatie die je je werknemers moet geven te financieren.

4. Het corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof wordt tot en met september verlengd.

Vanaf 1 juli wordt het corona ouderschapsverlof ook uitgebreid voor:

  • Alleenstaande ouders
  • Ouders van een kind met een beperking

Voor hen wordt de uitkering met 50% verhoogd, en ze kunnen het ook voltijds opnemen. Daarbij is geen tewerkstellingsvoorwaarde te vervullen waardoor dit voltijds corona-ouderschapsverlof door voltijdse en deeltijdse werknemers genomen kan worden Zij zullen ook een lopend voltijds tijdskrediet of ouderschapsverlof kunnen omzetten in een voltijds corona-ouderschapsverlof.

5. Consumptiecheque?

De wettelijke bepaling die de consumptiecheque uitsluit voor het bepalen van de loonnorm werd eveneens gepubliceerd. Op het koninklijk besluit dat het toekennen van de consumptiecheque mogelijk zal maken is het nog even wachten. Denk je er aan om je werknemers zo’n cheque te geven? Laat je gegevens dan hier achter en we contacteren je vanaf dat het kan. 

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Werknemers hebben de impact gevoeld: thuiswerken, tijdelijke werkloosheid, werkdruk… Het is meer dan ooit nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn.

Zorg voor welzijn

Bron

Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 1 juli 2020

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer