Samen in de file

16 september 2021

Met de versoepeling van de coronamaatregelen, nemen de files snel weer toe. Medewerkers die hun woon-werkverkeer afleggen met de wagen kunnen hierdoor veel later dan voorzien toekomen op hun bestemming. Wat als jouw medewerker te laat op het werk aankomt?

Zat jouw werknemer vast in de file? Moet u hem of haar dan loon betalen?

Gewaarborgd dagloon?

De arbeidsovereenkomstenwet (artikel 27) somt een aantal situaties op waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst kan worden. De medewerker heeft dan recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Uitzonderlijke verkeersomstandigheden is een voorbeeld van een dergelijke situatie opgesomd in de wetgeving.

Voorwaarden

Een aantal voorwaarden moeten wel vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op gewaarborgd dagloon:

  • Zo moet de medewerker arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft;
  • Moet hij zich normaal naar zijn werk begeven. De vertraging of afwezigheid van de medewerker moet toe te schrijven zijn aan een oorzaak hem overkomen op de weg naar het werk en niet voorafgaand aan zijn vertrek;
  • En de oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. De medewerker moet dan ook al het mogelijke doen om een vertraging of afwezigheid te vermijden.

En in dit geval?

Het gaat hier over een feitenkwestie.

Je zal de volledige werkdag moeten betalen, tenzij de vertraging een gevolg was van de gebruikelijke vertragingen op weg naar het werk of tenzij je kan aantonen dat de file voorspelbaar was. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer deze op voorhand in de media werd aangekondigd.

Alternatieven?

De coronacrisis zorgde ervoor dat het thuiswerk in een stroomversnelling kwam. Hoewel niet langer verplicht, noch aanbevolen, wil de regering de ondernemingen uitnodigen om het thuiswerk structureel te verankeren. De meerwaarde voor alle partijen is ondertussen bewezen. Zorg zeker voor goede afspraken rond kostenvergoedingen en beschikbaarheid en vergeet ook niet de arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Meer informatie over het organiseren van je thuiswerkbeleid vind je hier.

Maar ook werken met glijtijden kan een oplossing zijn. Dan leg je vaste tijdstippen, de zogenaamde stamtijden, vast waarbinnen je medewerkers verplicht aanwezig moeten zijn en glijtijden waarbinnen de medewerkers zelf kunnen kiezen wanneer ze starten en stoppen met werken. Wanneer je gebruik wil maken van glijtijden is wel een aanpassing van het arbeidsreglement nodig en moet er ook zeker voorzien worden in een systeem van tijdsregistratie. Je kan je daarbij laten bijstaan door Acerta Legal Consult via legal.consult@acerta.be of 016/24 53 24.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates