Vorige

Federale steunmaatregelen: verlengd en uitgebreid

15 februari 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Vrijdag 12 februari besliste de federale regering over de steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers. In deze blog geven we je een overzicht van de verlengde en nieuwe steunmaatregelen die interessant zijn voor de werkgever. Hou er wel rekening mee dat deze verlengde en nieuwe maatregelen nog niet officieel gepubliceerd zijn.

Leestijd: Later lezen?

Verlenging van bestaande maatregelen

Tijdelijke werkloosheid

De versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die door alle werkgevers kan toegepast worden, wordt verlengd tot 30 juni.

Daarnaast is een bijkomende versoepeling voorzien voor de sectoren van de dienstenchequebedrijven en het schoolvervoer. Voor de werknemers die deze activiteiten uitoefenen, zal vanaf een nog te bepalen datum ook tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn. Dat is een uitzondering op de algemene regel dat je tijdelijke werkloosheid niet kan combineren met prestaties of vakantie, en dit dus voor hele werkdagen moet toepassen. Welke werknemers precies onder ‘schoolvervoer’ vallen is voorlopig nog niet duidelijk.

Voor je werknemer wordt de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de school of de crèche moet sluiten of wanneer zijn kind in quarantaine moet ook verlengd tot 30 juni.

Je werknemer zal meer van zijn uitkering overhouden aangezien het verlaagd tarief van 15 procent bedrijfsvoorheffing eveneens behouden blijft tot 30 juni.

Werknemers die ziek zijn, krijgen tot 30 juni een verhoogde uitkering, zodat het niveau van de uitkeringen voor ziekte en  tijdelijke werkloosheid gelijkaardig is.

Kunstenaars zien de versoepelde mogelijkheid om toegang te krijgen tot de werkloosheid eveneens verlengd tot 30 juni.

​Vrijwillige overuren

Voor de eerste twee kwartalen van 2021, dus tot en met 30 juni, kunnen werknemers in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten tot 220 vrijwillige overuren presteren. Zodra er meer geweten is over de concrete invulling van deze maatregel, zal hierover gecommuniceerd worden.

​Werken (met behoud van uitkering) in een andere sector

Het zal nog steeds mogelijk zijn voor werknemers om een tijdje te gaan werken voor een werkgever in de zorgsector of in het onderwijs. Ofwel via een detachering door de eigen werkgever, ofwel via het sluiten van opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen voor wie tijdelijk werkloos is bij zijn eigen werkgever. Er is in dat laatste geval recht op loon voor de prestaties en de werknemer behoudt 75 procent van zijn uitkering voor de dagen van tijdelijke werkloosheid.

Wie tijdelijk werkloos is gesteld bij zijn eigen werkgever, kan met behoud van 75 procent van zijn uitkering ook aan de slag in de land- en tuinbouw. Wie een leefloon van het OCMW ontvangt, zal eveneens aan de slag kunnen als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw. Het bedrag waaronder een cumul tussen leefloon en inkomsten uit arbeid mogelijk is, zal daarom verhoogd blijven tot 30 juni.

​Studentenarbeid

Eerder werd al beslist dat de door studenten gewerkte uren in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet zouden meetellen voor het contingent van 475 voordelige uren. Dit zal het geval zijn voor heel het jaar 2021. De mogelijkheid om dus onbeperkt voordelig te werken als student geldt echter enkel voor werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs.

Voor studenten die een studiebeurs genieten wordt de loongrens opgetrokken waaronder een cumul met loon mogelijk is.

​Vrijwilligers

Normaal gezien kunnen enkel organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inschakelen. De uitzondering hierop, waardoor commerciële ziekenhuizen ook beroep kunnen doen op vrijwilligers, wordt nogmaals verlengd.

Hetzelfde geldt voor het COVID-19-schadeloosstellingsfonds, dat een tussenkomst voorziet voor personen die ten gevolge van een vrijwillige activiteit de ziekte oplopen.

Pensioen

Tot slot wordt ook de mogelijkheid om een uitkering voor tijdelijke werkloosheid te genieten, terwijl je al een pensioen ontvangt, verlengd. 

De opbouw van pensioenrechten in de tweede pijler blijft mogelijk voor tijdelijk werkloze werknemers.

Nieuwe maatregelen

Bedrijfsvoorheffing

De voorschotten op de bedrijfsvoorheffing die je normaal gezien in december 2021 moet betalen, worden afgeschaft en verrekend in januari 2022.

Sector van evenementen en cultuur

Al sinds maart 2020 moeten organisaties uit deze sectoren de deuren gesloten houden. Om hen de nodige fondsen te garanderen om een heropstart mogelijk te maken, wordt voorzien in een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Meer details over deze nieuwe maatregel zijn nog niet gekend. Van zodra er meer geweten is, zal de RSZ hierover communiceren via haar administratieve instructies.

Ondersteuning van tijdelijk werklozen

Wie tijdelijk werkloos is, zal meer aanbiedingen krijgen om een opleiding te volgen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. De gegevens van de tijdelijk werklozen zullen aan de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten – VDAB, Actiris, Forem, ADG –  bezorgd worden, waarop zij een aanbod zullen doen, afgestemd op het profiel van de betrokkene.

In sectoren die op 1 maart 2021 nog steeds gesloten zijn, zullen de tijdelijk werklozen een extra premie krijgen van maximaal 780 euro bruto. Het gaat om al wie een loon onder een bepaalde grens ontvangt en al meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos is geweest sinds de start van de pandemie. De premie wordt berekend op basis van het aantal dagen van tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart.   

De havenarbeiders en zeevissers krijgen alsnog recht op de eenmalige premie die de RVA in december 2020 toegekend heeft aan de langdurig tijdelijk werklozen.

Telewerken

Momenteel kan je als werkgever tot 129,48 euro per maand toekennen aan al wie thuis werkt, vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Dat maximumbedrag zal worden verhoogd voor drie maanden (april – juni 2021) tot 144,31 euro.

Tijdskrediet flexibel inzetten

Er komen versoepelde regels om een lopend tijdskrediet even stop te zetten om weer aan de slag te gaan. Na afloop van de gewerkte periode, zal het tijdskrediet dan weer hernomen kunnen worden.

Blijf op de hoogte van de laatste updates

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste updates. Lees onze FAQ of neem een abonnement op onze maandelijkse online infosessies over sociaal-juridische updates.

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer