Naar inhoud

Home Nieuws Vanaf 1 april ook “mystery calls” in strijd tegen discriminatie

Terug naar het overzicht

29-03-18 Vanaf 1 april ook “mystery calls” in strijd tegen discriminatie

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving kunnen voortaan opgespoord worden aan de hand van discriminatietesten, de veelbesproken mystery calls. Het Sociaal Strafwetboek wordt aangepast om de inspectiediensten hierin een bijzondere bevoegdheid te geven: een inspecteur is niet langer verplicht om zich te legitimeren of zijn hoedanigheid bekend te maken. Hij kan zich –anoniem- aanmelden als sollicitant, uitzendkracht, werknemer of klant om na te gaan of er van een discriminerende handeling sprake is.

De techniek was al gekend binnen de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (meer hierover in ons nieuwsbericht van 30 oktober 2017), maar krijgt nu algemeen vorm in het kader van het sociaal strafrecht. 

Onder strenge voorwaarden

De techniek past binnen een strikt kader. Dit zijn de voorwaarden:

  • Klacht of melding

Er moeten objectieve aanwijzingen van discriminatie bestaan naar aanleiding van een klacht of een melding en dit verder ondersteund door een proces van datamining of datamatching.
Door datamining worden er gericht verbanden gezocht in gegevensverzamelingen met als doel het opstellen van profielen voor verder onderzoek. Op basis van datamatching worden dan weer twee sets van verzamelde data met elkaar vergeleken. 

  • Met toestemming

Bovendien moet de arbeidsauditeur of de procureur des Konings voorafgaand zijn schriftelijk akkoord geven voor de discriminatietest. Het akkoord bekrachtigt onder meer de mogelijkheid van de inspecteur om een valse identiteit op te geven, wat strikt genomen een strafbaar feit uitmaakt. De inspecteur blijft daarmee buiten het bereik van vervolging (voor zover de techniek evenredig is aan het nagestreefde doel).
De inspecteur moet vervolgens alle acties, ondernomen tijdens een opsporingsonderzoek én de resultaten ervan, opnemen in een verslag dat wordt meegedeeld aan de arbeidsauditeur of de procureur. 

  • Geen uitlokking

De techniek mag géén uitlokking veroorzaken. Er kan hoogstens een gelegenheid gecreëerd worden om een discriminerende praktijk aan het licht te brengen.  

Bron:
Artikelen 30-35 Wet 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018  

Contact
Opleidingen
Uw sector
Aanbod
Nieuws
Tools
Acerta Connect voor de transport en logistieke sector
TTL
PADSY +®