Vorige

Federaal regeerakkoord: wat moet je als werkgever weten?

01 oktober 2020 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Het nieuwe federale regeerakkoord - met ambitieuze doelstellingen op vlak van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, mobiliteit, levenslang leren, enz. - is een feit. Het startschot is gegeven en in de komende periode wordt het regeerakkoord in concrete regelgeving vertaald. Wat opvalt? Het sociaal overleg krijgt een belangrijke rol bij de uitrol.

Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste voorstellen, die een impact hebben op de werkgever, voor de komende regeerperiode.

Leestijd: Later lezen?

Samenleven met het coronavirus

Heeft jouw onderneming het moeilijk om terug op te starten vanwege de coronacrisis? Goed nieuws, want de regering biedt de sectoren waarvan de heropstart het delicaatst is perspectief. Alle sectoren moeten de kans krijgen om in rendabele omstandigheden hun economische activiteit verder te zetten. Daarnaast zal een duurzaam sociaaleconomisch relanceplan de tijdelijke steunmaatregelen vervangen.

De regelgeving zal verankeren dat werknemers die hun kind tijdelijk thuis moeten opvangen, recht hebben op tijdelijke werkloosheid op basis van een specifiek quarantaine-attest. Deze maatregel vervangt het corona-ouderschapsverlof dat op 30 september een eind neemt. Je leest er hier meer over.

Duurzame inzetbaarheid en opleiding

Jobcreatie en het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 80% in 2030. Ambitieus? Jazeker. Om deze doelstelling te realiseren, moeten we immers met zoveel mogelijk zo lang mogelijk aan de slag.

Arbeidsmobiliteit en levenslang leren vormen de centrale pijlers van de arbeidsmarkt van morgen. Werkenden en werkzoekenden worden gestimuleerd maximaal mobiel te zijn en aan hun inzetbaarheid te werken: enerzijds via intersectorale (van sectoren met overtal naar sectoren met tekorten), anderzijds via interregionale mobiliteit.

Om- en bijscholing en heroriëntatie vormen daarbij een belangrijke sleutel. Werken aan skills en competenties wordt gestimuleerd door een individuele opleidingsrekening, die gedurende de volledige loopbaan gebruikt kan worden en dat moet resulteren in een individueel recht op opleiding. Via fiscale voordelen krijgen bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan strikt nodig, een duw in de rug. Ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid komt opleiding centraal te staan.

Ondersteuning bij meer werkbaar werk vormt de hefboom om inactieven en kwetsbare doelgroepen (zoals langdurig zieken) te (her)activeren in een job. Voor deze doelgroepen worden de financiële drempels om (deeltijds) te kunnen werken weggewerkt. Oudere werknemers worden ondersteund door verschillende eindeloopbaanregelingen.

De flexibele schil, waaronder platformwerkers en interim medewerkers, wordt voldoende sociale bescherming geboden. De verschillende statuten (werknemer en zelfstandige) worden dichter naar elkaar toe gebracht. Er blijft aandacht voor schijnwerknemerschap en schijnzelfstandigen. Er wordt een nieuwe regeling voor het verenigingswerk op poten gezet.

Koopkracht en loonkosten

Ons land wil gelijke tred houden met de loonkostontwikkeling in de buurlanden. De aanwerving van je eerste werknemer wordt verder gefaciliteerd door de verlenging van de vrijstelling van werkgeversbijdragen na 2020.

Tegelijk zal de koopkracht van de werkenden verhogen door fiscale en parafiscale maatregelen. In het verloningspakket zal de verloningsmix van loon en anciënniteit via sectoraal sociaal overleg vorm worden gegeven. Opvallend is de aangekondigde geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro’s. De harmonisering tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullend pensioen moet voorts tot een goed einde worden gebracht.

Autonomie en flexibili-tijd

Flexibili-tijd bij werkgever en werknemer wordt belangrijk. De coronacrisis heeft het maatschappelijk en economisch potentieel van telewerken op scherp gesteld, op die golf wil men verder surfen.

Ook de arbeidsduurmaatregelen worden in het licht van flexibel werken en het verzekeren van een concurrentiele positie herbekeken. De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van de regionale feestdag een betaalde feestdag te maken.

De werknemer zal meer aan het stuur kunnen worden gezet in de bedrijfsorganisatie. De mate van autonomie en zelfsturing door de werknemer is daarbij een belangrijke factor. Via de vereenvoudiging en optimalisering van de verschillende verlofstelsels, de opwaardering van het ouderschapsverlof en de uitbreiding van het geboorteverlof kunnen zorg, werk en gezin optimaal worden gecombineerd. Het loopbaansparen moet toelaten de nodige ademruimte in de carrière in te bouwen.

Mobiliteit

De regering trekt de kaart van meer groene en zachte mobiliteit. De nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 emissievrij zijn. Duurzame mobiliteitsalternatieven, waaronder het mobiliteitsbudget worden maximaal gestimuleerd. Werknemers die hun woon-werkverkeer per fiets afleggen worden hiervoor vergoed met een fietsvergoeding.

De regering zal tot slot verder maatregelen nemen om werkgevers bewust te maken van het belang van non-discriminatie tijdens de hele loopbaan, van de aanwerving tot het einde van de loopbaan enerzijds en de genderdimensie anderzijds. Ook de strijd tegen sociale fraude binnen de uitkeringsstelsels en tegen het zwartwerk blijft een belangrijke beleidsprioriteit.

Acerta houdt voor jou de vinger aan de pols

Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen en raadpleeg het overzicht van alle afgelopen en toekomstige maatregelen.

Raadpleeg onze FAQ

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer