Vorige

Nieuwe en verlengde steunmaatregelen

13 april 2021 Werkgevers
Annelies Bries

Op 13 april werd in het Belgisch staatsblad een wet gepubliceerd die een aantal tijdelijke steunmaatregelen invoert voor werkgevers en werknemers. Sommige maatregelen werden al aangekondigd in februari, maar er zijn ook een aantal nieuwe steunmaatregelen. We geven je hieronder een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Verlenging van bestaande maatregelen tot 30 juni 2021

Tijdelijke werkloosheid

De mogelijkheid voor werknemers om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de school, de crèche of het centrum voor opvang voor personen met een handicap moet sluiten, of wanneer een kind in quarantaine moet, wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur

Werkgevers in de zorgsector*, het onderwijs en de instellingen belast met contactopsporing kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten met werknemers die tijdelijk werkloos zijn.

Vrijwillige overuren

Voor de eerste twee kwartalen van 2021, dus tot en met 30 juni, kunnen werknemers in de cruciale sectoren en de essentiële diensten tot 220 vrijwillige overuren presteren. Lees er hier meer over.

Terbeschikkingstelling van werknemers

De mogelijkheid om werknemers ter beschikking te stellen aan gebruikers uit de zorgsector* en het onderwijs, of aan gebruikers uit instellingen die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van COVID-19 te beperken, blijft mogelijk tot 30 juni 2021.

Werken tijdens tijdskrediet

Werknemers, die bij hun huidige werkgever in tijdskrediet of thematisch verlof zijn, kunnen aan het werk bij een werkgever in de zorgsectoren*, het onderwijs of de instellingen belast met contactopsporing. Hiervoor moet bij de werkgever waar men tijdelijk aan het werk zal gaan, wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten worden. Het bedrag van de uitkering die de werknemer krijgt van RVA, wordt met een kwart verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze mogelijkheid bestond al, maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2021.

Studentenarbeid

Studenten kunnen onbeperkt werken in de zorgsectoren* en het onderwijs. Dit betekent concreet dat de uren, die voor hen worden aangegeven in de Dimona-aangifte, niet afgetrokken zullen worden van het contingent van 475 voordelige uren per kalenderjaar. Voorlopig geldt deze steunmaatregel tot en met 30 juni en is een verdere verlenging nog onzeker.

Op de bezoldigingen voor deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is in principe ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd, maar de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing moeten daarvoor nog formeel aangepast worden. Deze bezoldigingen zullen niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de bestaansmiddelen van de student, om na te gaan of hij nog ten laste kan worden genomen door zijn ouders.

Werken (met behoud van uitkering) in een andere sector

Tijdelijk werklozen medewerkers en medewerkers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen tot 30 juni 2021 tijdelijk het werk hervatten bij werkgevers in de zorgsector* en het onderwijs, alsook bij werkgevers die belast zijn met de contactopsporing.

Ook in de cruciale sectoren kunnen deze medewerkers het werk hervatten tot die datum. Je leest er hier meer over.

Pensioen

Gepensioneerden die een beroepsactiviteit uitoefenen in cruciale sectoren of essentiële diensten mogen nog tot 30 juni 2021 onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen.

Gepensioneerden ouder dan 65 jaar oud, mogen het pensioen combineren met een tijdelijke werkloosheidsuitkering tot 30 juni 2021. Ook voor de gepensioneerden jonger dan 65 jaar kan de tijdelijke werkloosheid tot die datum gecumuleerd worden met het pensioen. Voor de gerechtigden op een overlevingspensioen kan dit eveneens tot 30 juni 2021 gecombineerd blijven met uitkeringen en blijft de neutralisatieregel gelden.

Groepsverzekering en/of hospitalisatieverzekering

De automatische waarborgen inzake hospitalisatie, pensioenen, uitkeringen bij overlijden en invaliditeit kunnen genoten blijven tot 30 juni 2021, op voorwaarde dat je daarover geen andere afspraken hebt opgenomen in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst.

Het uitstel van de premiebetaling is ook verlengd tot 30 juni 2021, net als het recht op de overlijdensdekking voorzien in het pensioenreglement wanneer de pensioenopbouw toch zou worden geschorst.

Tewerkstellen asielzoekers

In principe kan een asielzoeker enkel werken op voorwaarde dat hij vier maanden na het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming nog steeds geen beslissing heeft gekregen van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen. Deze wachttermijn valt tijdelijk weg.

Asielzoekers die hun aanvraag ten laatste op 8 december 2020 hadden ingediend, kunnen zo tot uiterlijk 30 juni 2021 voor de volledige duur van hun procedure aan de slag. Je moet als werkgever wel een opvangplaats voorzien, zodat verplaatsingen maximaal vermeden kunnen worden.

Nieuwe maatregelen

Tijdskrediet tijdelijk schorsen

Een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd of geschorst in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof, kan overeenkomen met zijn werkgever om dat tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk te schorsen. De schorsing moet uiteraard meegedeeld worden aan RVA. Zolang de schorsing duurt, kan er geen gebruik gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of omwille van corona-overmacht. Deze maatregel geldt tot 30 juni 2021.

Tijdelijke werkloosheid voor een halve dag

Voor werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst-dienstencheques en de werknemers die het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen als hoofdtaak hebben, wordt voorzien dat zij tijdelijke werkloosheid kunnen toepassen in halve dagen. Met deze wet wordt de werkgever ontheven van zijn verplichting om de werknemer gewaarborgd dagloon te betalen wanneer deze door overmacht minstens de helft van zijn normale rooster niet kan uitvoeren.

Een voorbeeld van zo’n situatie is een dienstencheque-prestatie die door de gebruiker wordt geannuleerd omdat deze besmet is of in quarantaine moet. Let wel, er is nog een koninklijk besluit op komst dat de wettelijke basis voorziet voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid in uren, wat normaal niet toegestaan is. Pas als dit besluit ook gepubliceerd wordt, kunnen de betrokken werkgevers de mogelijkheid ook effectief toepassen. Een voorafgaandelijke elektronische melding aan de RVA voor de betrokken werknemers zal dan ook nodig zijn.

Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën werkgevers

Er is doelgroepvermindering voor werkgevers die behoren tot onderstaande sectoren.

 • De evenementensector
  Werkgevers actief in PC 304, of werkgevers die als hoofdactiviteit een van de opgesomde (artistieke) activiteiten uit de wet uitoefenen, kunnen een doelgroepvermindering genieten voor vijf werknemers in het tweede en derde kwartaal van 2021. Het gaat om een volledige vrijstelling van de basisbijdragen, wat overeenkomt met ongeveer 25 procent te berekenen op het brutoloon. De werkgever moet het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wel verminderen, de werknemers in dienst houden en een opleidingsaanbod doen van minstens vijf dagen per voltijdse werknemer.  
 • De reissector
  Werkgevers actief als reisbureau of reisorganisator en die verzekerd zijn tegen insolventie op basis van de wet van 21 november 2017, kunnen een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen genieten voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 en voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Ben je actief in een van deze sectoren en klant van Acerta? Dan heb je van Acerta al de nodige instructies gekregen om de aanvraag te kunnen doen. Die is nodig alvorens de vermindering kan worden berekend en toegekend.
 • De hotelsector
  Werkgevers actief in PC 302, en die als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben, kunnen een doelgroepvermindering genieten voor vijf werknemers per vestiging in het tweede kwartaal van 2021. Het gaat om een volledige vrijstelling van de basisbijdragen, wat overeenkomt met ongeveer 25 procent te berekenen op het brutoloon. De werkgever moet het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wel verminderen, de werknemers in dienst houden en een opleidingsaanbod doen van minstens vijf dagen per voltijdse werknemer. Bovendien moet de werkgever een omzetdaling van minstens 60 procent of een daling van minstens 60 procent van de loonmassa kunnen aantonen.
Vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogd jaarlijks kostenplafond. Deze verhoging geldt enkel voor vrijwilligers die worden ingezet in cruciale sectoren voor activiteiten die in het kader van het beheer van de coronacrisis worden uitgevoerd. Deze mogelijkheid werd uitgebreid voor vrijwilligers ingezet in vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Ook de inzet van vrijwilligers in private commerciële instellingen die instaan voor de zorg voor bejaarden en de opvang en de huisvesting van bejaarden, blijft mogelijk tot 30 juni 2021.

Afschaffing decembervoorschot bedrijfsvoorheffing

Om ondernemingen te ondersteunen bij mogelijke liquiditeitsproblemen in de maand december, besliste de regering de decembervoorschotten op het vlak van de bedrijfsvoorheffing af te schaffen. Deze afschaffing heeft betrekking op:

 • het bedrag dat werkgevers-kwartaalaangevers uiterlijk 15 december moeten betalen, als voorschot op de bedrijfsvoorheffing die zij verschuldigd zullen zijn voor het vierde trimester, en
 • het bedrag dat grote ondernemingen uiterlijk op 24 december moeten betalen met betrekking tot de bezoldigingen die zij toegekend hebben gedurende de eerste 15 dagen van december.

Hoewel deze maatregel wordt genomen in het kader van de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, is dit een maatregel met een definitief karakter. De verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal voortaan gewoon in de maand januari van het daaropvolgende jaar betaald moeten worden.

 

*Onder de openbare zorgsector wordt voortaan begrepen: de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999. Het gaat voortaan ook over de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Blijf op de hoogte van de laatste updates

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste updates. Lees onze FAQ of neem een abonnement op onze maandelijkse online infosessies over sociaal-juridische updates.

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer